Főoldal » Archív » Nagymamája gondatlansága miatt halt meg egy 27 hónapos gyermek - vádemelés

A nagy­ma­ma az uno­ká­ja lég­zé­si nehéz­sé­ge­in egy faka­nál­lal pró­bált segí­te­ni, miköz­ben azzal a 27 hóna­pos kis­lány­nak olyan súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A 65 éves kínai állam­pol­gár­sá­gú nő a 2010 júni­u­sá­ban szü­le­tett uno­ká­ja neve­lé­sé­ben szü­le­té­sé­től kezd­ve részt vett. Koráb­ban Kíná­ban is vigyá­zott rá, majd 2012 augusz­tu­sá­ban Magyar­or­szág­ra uta­zott azért, hogy amíg a szü­lők kül­föl­dön tar­tóz­kod­nak, ellás­sa a gyer­mek fel­ügye­le­tét.

A vád­irat sze­rint a nagy­ma­ma 2012. októ­ber 10-én reg­gel a csa­lád XVI. kerü­le­ti laká­sá­ban a kis­lány­nál lázat tapasz­talt, ezért átment a ház­ban lakó roko­ná­hoz, aki láz­csil­la­pí­tót adott neki. A kis­lány láza csök­kent, ezért a rokon elment ott­hon­ról azzal, hogy a nagy­ma­ma bár­mi­kor, azon­nal hívja őt, ha baj van.

A kis­lány álla­po­ta később rosszabb lett, ezért a nagy­ma­ma a meg­be­szél­tek sze­rint fel­hív­ta a roko­nát azzal, hogy a gyer­mek­nek orvos­ra van szük­sé­ge. A kínai nő azon­nal szólt a fér­jé­nek, hogy men­jen haza, és vigye orvos­hoz a kis­lányt, vala­mint fel­hí­vott egy gyer­mek­or­vost is, aki közöl­te, hogy vár­ják a gyer­me­ket a ren­de­lő­in­té­zet­ben.

Nem sok­kal később, ami­kor a nagy­ma­ma azt tapasz­tal­ta, hogy a kis­lány nem nyit­ja ki a szá­ját - a men­tők hívá­sa, illet­ve orvos bevá­rá­sa nél­kül - fel­vett egy vas­tag nyelű kony­hai faka­na­lat, azt mélyen a gyer­mek száj­üre­gé­be tolta azért, hogy azzal pró­bál­jon meg a kis­lány lég­zé­si nehéz­sé­ge­in segí­te­ni. Mikor látta, hogy a gyer­mek álla­po­ta rosszabb lett, kia­bál­ni kez­dett, amit meg­hal­lott a ház­ban lakó egyik szom­széd, aki az idő­köz­ben haza­ér­ke­ző rokon­nal együtt, még azelőtt, hogy beju­tot­tak volna a lakás­ba, men­tőt hív­tak.

A nő a fala­pát nye­lé­vel a kis­lány száj­üre­gé­ben és gara­tá­ban olyan súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott, hogy a hely­szín­re érke­zett men­tők már nem tud­ták meg­men­te­ni az éle­tét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nagy­ma­mát gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban.

A vád­lott nő még a nyo­mo­zás során isme­ret­len hely­re - nagy való­szí­nű­ség­gel hazá­já­ba - távo­zott, ezért egy időre a nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rást fel­füg­gesz­tet­te. A nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs a mai napig nem veze­tett ered­mény­re, ezért a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt, és a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az eljá­rást a vád­lott távol­lé­té­ben foly­tas­sa le.