Főoldal » Hírek » Nejlon zacskóba zárta a kismacskákat – vádemelés – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 7 újszü­lött kis­macs­ka éle­tét veszé­lyez­tet­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott szom­széd­já­nak macs­ká­ja az egyik megye­be­li falu­ban 2020. szep­tem­ber 25. nap­ján a reg­ge­li órák­ban, a nő háza előt­ti árok­ban 8 kis­macs­kát fialt, mely­ből 7 tel­jes bizo­nyos­ság­gal élve szü­le­tett. A nő ezt köve­tő­en szin­te azon­nal a 8 kis­macs­kát egy ruha­da­rab­ba, majd egy nej­lon anya­gú sze­me­tes zsák­ba tette, ezután a zsák szá­já­ra dupla cso­mót kötött.  A vád­lott ezután a zsá­kot a kerí­té­sen benyúl­va a szom­széd kert­jé­be rakta, az újszü­lött álla­to­kat maguk­ra hagy­va.

A kis­macs­kák nyá­vo­gá­sá­ra a szom­széd rövid időn belül fel­fi­gyelt és a zsá­kot kibont­va 7 kis­macs­kát élve és egyet élet­te­le­nül abból kiemelt.

A vád­lott által lég­men­te­sen lezárt zsák­ba rakott álla­tok élet­ben mara­dá­sa csak a sze­ren­csén múlt, 5-30 per­cen belül elpusz­tul­tak volna. A vád­lott cse­lek­mé­nye a 7 kis­macs­ká­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott, figye­lem­mel arra, hogy esé­lyük sem volt a mene­kü­lés­re.

A járá­si ügyész­ség a nőt 7 rend­be­li állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.