Főoldal » Hírek » Nem a kampányra költötte az állami támogatást a képviselőjelölt- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki a 2018-as ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők válasz­tá­sa kap­csán jelölt­ként kapott támo­ga­tást nem kam­pány­cé­lok­ra for­dí­tot­ta, hanem csa­lá­di kiadá­sok­ra.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a 36 éves vád­lott egy par­la­men­ten kívü­li párt kép­vi­se­lő­je­lölt­je­ként indult Somogy Megye egyik válasz­tó­ke­rü­le­té­ben, így az irány­adó tör­vény alap­ján egy­mil­lió forint köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó támo­ga­tás­ra volt jogo­sult.

A kapott támo­ga­tás kizá­ró­lag a válasz­tá­si kam­pány­idő­szak alatt, a kam­pány­te­vé­keny­ség­gel össze­füg­gő dolo­gi kiadá­sok finan­szí­ro­zá­sá­ra for­dít­ha­tó, és annak fel­hasz­ná­lá­sá­ról a jelöl­tek­nek elszá­mo­lást kell benyúj­ta­ni a Magyar Állam­kincs­tár­ral tör­tént meg­ál­la­po­dás sze­rint.

A vád­lott be is nyúj­tot­ta elszá­mo­lá­sát, azon­ban a szám­lák alap­ján a támo­ga­tás­ból több mint 750.000 forin­tért csa­lád­ja részé­re vásá­rolt, mivel a bizony­la­tok sze­rint élel­mi­szert, gye­rek­já­té­ko­kat, gye­rek­ru­há­za­tot, gyógy­szert, ter­hes­sé­gi tesz­tet és éksze­re­ket vett, így az álla­mi költ­ség­ve­tést meg­ká­ro­sí­tot­ta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző­en a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te.