Főoldal » Archív » Nem érte be lopásokkal, rabolt is a 18 éves elkövető

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás és két­rend­be­li lopás miatt vádat emelt egy 18 éves fia­tal fér­fi­vel szem­ben, aki több lopás elkö­ve­té­se után idén júli­us 15-én Kis­kun­ha­la­son a nyílt utcán ököl­lel bán­tal­ma­zott és kira­bolt egy kis­ko­rú lányt.

A 18 éves kis­kun­ha­la­si férfi 2019 tava­szán, nem sok­kal nagy­ko­rú­vá válá­sa után lopá­sok­ból tar­tot­ta fenn magát, ami miatt vádat is emel­tek elle­ne. Az elle­ne folyó bün­te­tő­el­já­rás sem tar­tot­ta azon­ban vissza attól, hogy 2019 júni­u­sá­ban továb­bi lopá­so­kat köves­sen el. 2019. júni­us 22-én bement egy kis­kun­ha­la­si telep­re, ahol a rak­tár­aj­tót meg­ron­gál­va meg­pró­bált bemen­ni, de akkor nem járt siker­rel. Néhány nap­pal később újra pró­bál­ko­zott: a rak­tár tete­jé­re fel­mász­va átug­rott a szom­szé­dos ingat­lan udva­rá­ba azért, hogy innen meg­kö­ze­lít­ve tör­jön be a rak­tár­ba. Az épü­let szom­széd­ra néző nyi­tott abla­kán lévő rácsot lefe­szí­tet­te, majd az így kelet­ke­zett nyí­lá­son benyúlt és egy 270.000,- Ft érté­kű fűka­szá­val távo­zott. Bár a szom­széd tet­ten­ér­te őt, azon­ban nem tudta a hely­szí­nen tar­ta­ni, mert a vád­lott kerék­pár­ral siet­ve elhaj­tott. A fűka­szát később lefog­lal­ták és kiad­ták a sér­tett­nek. Tíz nap múlva a vád­lott egy kör­nyék­be­li tanya­ud­var­ba is bemá­szott, a víz­el­lá­tó rend­szer­hez rög­zí­tett, 12.000,- Ft érté­kű szi­vattyút a gumi­cső­ről levág­ta és magá­val vitte.

2019. júli­us 15-én az esti órák­ban a kis­kun­ha­la­si álta­lá­nos isko­la épü­le­te előtt meg­szó­lí­tott egy 14 éves lányt és annak barát­ját, de ők elzár­kóz­tak a szá­muk­ra isme­ret­len vád­lot­tal való beszél­ge­tés­től. A vád­lott eköz­ben fel­fi­gyelt a lány nya­ká­ban lógó arany nyak­lánc­ra és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi. Néhány méter­rel lema­rad­va követ­ni kezd­te a lányt, majd miu­tán egy köze­li utcá­ban utol­ér­te, mellé lépett, a két vál­lá­nál fogva magá­hoz for­dí­tot­ta, meg­rán­gat­ta és ököl­lel arcon ütöt­te. A vád­lott az ütés hatá­sa alatt álló lány nya­ká­ból egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te a 33.600,- Ft érté­kű nyak­lán­cot és elfu­tott. Az úton­ál­ló rab­lót két nap múlva elfog­ták. A lopás­sal és a rab­lás­sal meg­szer­zett, idő­köz­ben már tovább­ér­té­ke­sí­tett tár­gya­kat a nyo­mo­zás során lefog­lal­ták és a sér­tet­tek­nek vissza­ad­ták.

A bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal fér­fit az ügyész­ség rab­lás és üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint azt, hogy a mos­ta­ni ügyét a már folya­mat­ban lévő koráb­bi bün­te­tő­ügy­höz egye­sít­se a bíró­ság. Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.