Főoldal » Hírek » Nem működött az anyai ösztön, végzett újszülöttjével – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2019 janu­ár­já­ban emelt ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat az ellen a három gyer­me­kes nő ellen, aki élet­tár­sa és lakó­kör­nye­ze­te előtt is tit­kolt ter­hes­sé­gét köve­tő­en 2018. Újév nap­ján egy pász­tói híd alatt meg­szül­te élet­ké­pes cse­cse­mő­jét, majd őt fején súlyo­san bán­tal­maz­ta, mely­nek követ­kez­té­ben az újszü­lött elha­lá­lo­zott. Az elkö­ve­tés­kor 34 éves nő a tes­tet fel­da­ra­bol­ta, azt a Kövi­cses patak­ba szór­ta, majd isme­rő­sé­hez távo­zott, ahol átöl­tö­zött.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2020. decem­ber 2-án kihir­de­tett íté­le­té­vel az elkö­ve­tőt bűnös­nek mond­ta ki 14. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 13 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let ellen a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő bün­te­té­se eny­hí­té­se cél­já­ból élt fel­leb­be­zés­sel.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az anyai mivol­tá­ból kivet­kő­zött elkö­ve­tő­vel szem­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tó­ak:

http://ugyeszseg.hu/tizenharom-ev-fegyha-elsofokon-a-pasztoi-csecsemogyilkossag-elkovetojenek-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozleménye/