Főoldal » Hírek » Nem szabadulhat a gyermekét szexuálisan bántalmazó férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tát annak a 40 éves kalo­csai elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, akit a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol.

A fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert az élet­tár­sá­val közös 13 éves fiú­gyer­me­két ittas álla­pot­ban több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta, az éjsza­kai órák­ban az alvó, ezál­tal kiszol­gál­ta­tott sér­tet­tet rend­sze­re­sen, erő­szak alkal­ma­zá­sá­val sze­xu­á­li­san zak­lat­ta. A fér­fit idő­köz­ben az álta­la szin­tén bán­tal­ma­zott élet­tár­sa elhagy­ta. A vád­lott cse­lek­mé­nye­i­nek az vetett véget, hogy a sér­tett a peda­gó­gu­sá­nak beszá­molt a tör­tén­tek­ről. A gyám­ha­tó­ság a fiút kiemel­te a ter­helt gon­do­zá­sá­ból, neve­lés­be vette és neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el.

Ezt köve­tő­en a fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette, majd letar­tóz­ta­tá­sá­ra került sor. Cse­lek­mé­nyét az eljá­rás jelen sza­ka­szá­ig nem ismer­te be.

A vád­eme­lést köve­tő­en a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki ez ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Tekin­tet­tel arra, hogy a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú­ak, vonat­ko­zá­suk­ban a tör­vény 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát teszi lehe­tő­vé, ezért a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn­áll, melyet a vád­lott sze­mé­lyi körül­mé­nyei sem ellen­sú­lyoz­nak, így az eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ken tör­té­nő jelen­lé­te kizá­ró­lag a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sá­val biz­to­sít­ha­tó.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a tör­vény­szék és a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indo­ka­i­val, ezért az első­fo­kú bíró­ság hatá­ro­za­tát hely­ben­hagy­ta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek tár­gyá­ban a Szol­no­ki Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljá­rást.