Főoldal » Hírek » Nem válogatott a jelzőkben a rendőröket szidalmazó nő – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 30 éves nővel szem­ben.

A vád­irat sze­rint, 2020. októ­ber 14-én, kora este, a nő és az élet­tár­sa autó­val köz­le­ked­tek Bog­ács bel­te­rü­le­tén, ami­kor rend­őrök intéz­ked­tek a fér­fi­val. A köz­úti ellen­őr­zés ered­mé­nye­ként közöl­ték a vád­lott élet­tár­sá­val, hogy sza­bály­sér­tés miatt hely­szí­ni bír­sá­got alkal­maz­nak vele szem­ben, mert a gép­ko­csi kivi­lá­gí­tá­sa sza­bály­ta­lan, illet­ve nem jelen­tet­te be, hogy az autón tulaj­don­jo­got szer­zett. A férfi ezt kifo­gá­sol­ta, mire a jár­őrök fel­vi­lá­go­sí­tot­ták, hogy ez eset­ben sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést tesz­nek elle­ne. A nő ezt hall­va kiszállt az autó­ból, a kezé­ben lévő ciga­ret­ta csik­ket a szol­gá­la­ti gép­ko­csi felé dobta, majd ordít­va obsz­cén, leala­cso­nyí­tó jel­zők­kel illet­te, trá­gár sza­vak­kal szid­ta őket.

A vád­lott a sér­tet­tek mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sá­val össze­füg­gés­ben, a becsü­let csor­bí­tá­sá­ra alkal­mas, az embe­ri mél­tó­sá­got sértő kife­je­zé­se­ket hasz­nált.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pénz­bün­te­tés  kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járás­bí­ró­ság­nak.