Főoldal » Hírek » Nemzetközi fuvarozást vállaltak a csalók- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a négy fér­fi­nak, akik azzal a szán­dék­kal vál­lal­tak nem­zet­kö­zi fuva­ro­zást, hogy a rako­mányt jog­ta­la­nul érté­ke­sí­tik.

Az egyik férfi  2020. már­ci­us 13-án egy  Kft. nevé­ben inter­ne­ten keresz­tül – tény­le­ges tel­je­sí­té­si szán­dék nél­kül – meg­ál­la­po­dott a len­gyel­or­szá­gi szék­he­lyű  gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jé­vel abban, hogy Német­or­szág­ból két kami­on­nal fagyasz­tott húst szál­lít Len­gyel­or­szág­ba. Két férfi egy jármű sze­rel­vénnyel 2020. már­ci­us 19-én a német­or­szá­gi tele­pü­lé­sen lévő telep­hely­ről 20.679 kg fagyasz­tott húst, majd 2020. már­ci­us 20-án egy másik a német­or­szá­gi tele­pü­lés­ről 21.420 kg fagyasz­tott húst hoz­tak el. Az elkö­ve­tők a szál­lít­mányt nem Len­gyel­or­szág­ba vit­ték, hanem Magyar­or­szág­ra hoz­ták, és érté­ke­sí­tet­ték. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár össze­sen 80.000 euró – 100.000 euró közé tehe­tő (mint­egy 26.000.000 Ft – 34.000.000 Ft).

Az egyik férfi  2020. októ­ber 12-én inter­ne­ten keresz­tül meg­ál­la­po­dott egy nagy-britanniai tár­sa­ság­gal abban, hogy Német­or­szág­ból kami­on­nal par­fü­möt szál­lít Nagy-Britanniába. Az elkö­ve­tők 2020. októ­ber 13-án jármű sze­rel­vénnyel meg­je­len­tek a német­or­szá­gi tele­pü­lé­sen lévő telep­he­lyen, ahol 62 rak­lap­nyi par­fü­möt pakol­tak fel. A csaló fér­fi­ak a telep­hely­ről a szál­lít­mánnyal elin­dul­tak, azon­ban azt nem Nagy-Britanniába vit­ték, hanem Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták azért, hogy azt maguk érté­ke­sít­hes­sék. Az elkö­ve­tők  2020. októ­ber 18-án egy csor­nai kami­on­par­ko­ló­ban meg­kí­sé­rel­ték érté­ke­sí­te­ni a szál­lít­mányt, eköz­ben jelen­tek meg az esz­ter­go­mi rend­őrök, akik a fér­fi­a­kat elő­ál­lí­tot­ták, a szál­lít­mányt lefog­lal­ták. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár 449.435,35 angol font (mint­egy 215.889.632 Ft).

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 2020. októ­ber 21. és 2020. októ­ber 22. nap­ján négy férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.