Főoldal » Hírek » Nőgyógyásznak és ügyvédnek adta ki magát egy férfi – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség kuruzs­lás és csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki hol nőgyó­gyász­nak, hol ügy­véd­nek adta ki magát.

A vád sze­rint a férfi 2021 őszén ismer­ke­dett meg az egyik sér­tet­tel, aki­hez mint koz­me­ti­kus­hoz járt. A férfi már a kez­de­tek­kor magát nőgyó­gyász­nak adta ki. 2021 decem­be­ré­ben a sér­tett munka köz­ben rosszul lett, ekkor a csaló fel­aján­lot­ta neki, hogy meg­vizs­gál­ja, kezel­ni fogja, mert lehet, hogy nőgyó­gyá­sza­ti prob­lé­má­ja van. Ezt köve­tő­en a férfi hol saját laká­sán, hol a sér­tett mun­ka­he­lyén a nőt több­ször meg­vizs­gál­ta, tőle kene­tet vett. 

A sér­tett később beaján­lot­ta a fér­fit egy isme­rő­sé­nek is, aki a pár­já­val gyer­me­ket ter­ve­zett. A talál­ko­zót köve­tő­en a vád­lott mind a nőt, mind a fér­fit több alka­lom­mal meg­vizs­gál­ta, tőlük kene­tet, min­tát vett. A későb­bi­ek­ben a pár nő tag­já­nak fur­csa lett a vád­lott orvo­si tevé­keny­sé­ge, ezért fel­je­len­tést tett.

A vád­lott ezzel pár­hu­za­mo­san 2021 szep­tem­be­ré­ben társ­ke­re­ső alkal­ma­zá­son keresz­tül ismer­te meg az ügy másik sér­tett­jét, aki­nek ugyan­azon az álné­ven mutat­ko­zott be, de most már ügy­véd­nek adta ki magát. A későb­bi­ek­ben a vád­lott  a sér­tet­tel több­ször talál­ko­zott, majd inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban vol­tak, ahol a vád­lott külön­bö­ző sze­mé­lyi­ség pro­fi­lok alatt téve­dés­be ejtet­te a sér­tet­tet. Elő­ször ügy­véd­ként azt állí­tot­ta, hogy fele­sé­ge autó­bal­ese­tet szen­ve­dett, majd meg­halt. A későb­bi­ek­ben saját beteg­sé­ge­i­re, ille­tő­leg továb­bi csa­lád­tag­jai halá­lá­ra hivat­ko­zott. Egy idő után másik fik­tív néven vette fel a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, ahol elmond­ta, hogy az ügy­véd, aki­vel addig a sér­tett tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, meg­halt, viszont min­den vagyo­nát a sér­tett­re hagy­ta. A vád­lott külön­bö­ző indo­kok­ra hivat­ko­zás­sal össze­sen közel 12 mil­lió forin­tot csalt ki a sér­tet­től.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a csa­lás és a kuruzs­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.