Főoldal » Hírek » Nőket zaklatott és zsarolt egy férfi- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló 40 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a ter­helt tavaly októ­be­rig Eger­ben élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban azzal a nővel, akit a sza­kí­tá­suk után nem csak til­tott módon meg­fi­gyelt, de folya­ma­to­san zak­la­tott is.

A külön­vá­lás­ba bele­nyu­god­ni kép­te­len ter­helt egy mág­ne­ses jel­adót helye­zett el a sér­tett autó­já­nak alvá­zán azért, hogy az esz­köz által a tele­fon­já­ra kül­dött SMS üze­ne­tek révén nyo­mon tudja követ­ni egy­ko­ri párja moz­gá­sát. Ez meg is tör­tént mind­ad­dig, amíg a nő kará­csony előtt fel nem fedez­te a nyom­kö­ve­tőt, melyet átadott a rend­őr­ség­nek. A ható­ság­gal azon­ban nem ekkor került elő­ször kap­cso­lat­ba, mivel az ősz folya­mán több­ször is rend­őri intéz­ke­dést kel­lett kér­nie ami­att, hogy volt élet­tár­sa vissza­té­rő­en meg­szeg­te a bíró­ság által elren­delt meg­elő­ző távol­tar­tás sza­bá­lya­it. Ennek során mind sze­mé­lye­sen, mind több száz kéret­len, rész­ben fenye­ge­tő hang­vé­te­lű tele­fon­üze­net­tel tar­tó­san hábor­gat­ta a sér­tet­tet, akit gyak­ran köve­tett, és aki­nek várat­lan idő­pon­tok­ban pél­dá­ul virág­csok­rot helye­zett el az ajta­ja elé. A férfi mind­ez­zel zak­la­tó­an bele­avat­ko­zott a nő min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be, ami miatt előbb novem­ber végén sza­bály­sér­té­si, majd decem­ber végén bűn­ügyi őri­zet­be került.

A sza­kí­tás után tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa elle­né­re a vád­lott az együtt­élé­sük alatt nem volt hűsé­ges a sér­tett­hez. Alkal­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tett ugyan­is egy másik nővel, akit később meg­zsa­rolt a sze­xu­á­lis együtt­lé­tük­ről a tele­fon­já­val titok­ban készí­tett fel­vé­tel bir­to­ká­ban. A férfi tavaly ősszel közöl­te a nővel, hogy a vide­ót nem haj­lan­dó kitö­röl­ni a mobil­já­ból, sőt amennyi­ben nem tesz fel az ő nevé­ben foga­dá­so­kat a tipp­mi­xen, akkor a fel­vé­telt mások­nak is meg­kül­di. Emel­lett a vád­lott hason­ló, a sér­tett­ben komoly félel­met keltő fenye­ge­té­sek­kel arra is rákény­sze­rí­tet­te a nőt, hogy össze­sen csak­nem két­mil­lió forint kész­pénzt adjon át neki, több rész­let­ben.

A járá­si ügyész­ség zsa­ro­lás és zak­la­tás bűn­tet­te mel­lett több más bűn­cse­lek­ménnyel is vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben 4 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett mér­té­kes indít­ványt a bíró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban.