Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel ölte meg időskorú áldozatát a kispesti támadó – vádemelés – VIDEÓVAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 51 éves fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.  A vád­lott egy másik ügy miatt kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből 2013. decem­ber 10-én sza­ba­dult. Sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en meg­él­he­té­si és lak­ha­tá­si nehéz­sé­gei vol­tak, ezért elha­tá­roz­ta, hogy újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se révén pró­bál pénz­hez jutni. Tudo­má­sá­ra jutott, hogy egy XIX. kerü­let, Atti­la utcá­ban lévő … Bőveb­ben: Nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel ölte meg idős­ko­rú áldo­za­tát a kis­pes­ti táma­dó – vád­eme­lés – VIDEÓVAL