Főoldal » Hírek » Nyugdíjas édesanyját fosztotta ki – vádat emelt az ügyészség – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki közös laká­suk­ban bán­tal­maz­ta és annak erké­lyé­re kizár­ta édes­any­ját, majd a tele­fon­ját is elvet­te tőle. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott együtt élt idős, több beteg­ség­ben is szen­ve­dő édes­any­já­val. Idén júni­us 28-án, haj­nal­ban, a sér­tett egy meg­jegy­zé­sén fel­há­bo­ro­dott, ezért a hajá­nál fogva meg­ra­gad­ta édes­any­ját, kirán­gat­ta ágyá­ból és kizár­ta a 3. eme­le­ti lakás erké­lyé­re. Eköz­ben azt köve­tel­te tőle, hogy „adja vissza a pén­zét”, melyet koráb­ban a sér­tett­nek adott. Más­fél óra eltel­té­vel a vád­lott kiment az erkély­re, ahol a sér­tet­tet nya­kon ragad­ta és a kor­lát­nak szo­rí­tot­ta.

A sér­tett az ese­mé­nyek hatá­sá­ra oda­ad­ta fiá­nak a köve­telt 20.000 Ft-ot. Ezután azon­ban őt a für­dő­szo­bá­ba lök­dös­te be a vád­lott. Ajta­ját kulcs­ra zárta, és onnan egy órán át nem enged­te ki a sér­tet­tet. Idő­köz­ben magá­hoz vette az asszony mobil­te­le­fon­ját, és annak PIN-kódját is köve­tel­te, de azt édes­any­ja a meg­pró­bál­ta­tá­sai miatt nem tudta meg­ad­ni. Végül a vád­lott a 45.000 Ft érté­kű tele­fon­nal együtt távo­zott a lakás­ból.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek miatt magán­in­dít­vány­ban kérte fia meg­bün­te­té­sét.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A koráb­ban távol­tar­tás, a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.