Főoldal » Hírek » Ököljog a parkolóban – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki a par­ko­ló­ban ököl­lel meg­ütött egy autóst.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. május hónap ele­jén a reg­ge­li órák­ban Sze­ren­csen egy bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban vára­ko­zott a sze­mély­au­tó­já­val. Idő­köz­ben szin­tén gép­jár­mű­vel meg­ér­ke­zett a sér­tett férfi, és a par­ko­lás során neki­to­la­tott a vád­lott autó­já­nak, amely­nek követ­kez­té­ben mind­két jár­mű­ben kisebb esz­té­ti­kai sérü­lés kelet­ke­zett.

A vád­lott ezen annyi­re fel­dü­hö­dött, hogy kiszállt az autó­ból, oda­ment a sér­tett­hez, aki nyi­tott ajtó mel­lett még a gép­ko­csi­já­ban ült és az utas­tér­be beha­jol­va ököl­lel arcon ütöt­te.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és repesz­tett sérü­lést szen­ve­dett el, ennek okán hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.