Főoldal » Hírek » Ollóval rabolt ki egy használt ruha üzletet – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Duna­új­vá­ros­ban olló­val rabolt 120.000 forin­tot egy hasz­nált ruha üzlet­ből.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 25-én azért tért be a hasz­nált ruha keres­ke­dés­be, hogy pénzt sze­rez­zen. Az alkal­ma­zott fel­hív­ta a figyel­mét, hogy zár­óra van, ezért távoz­zon az üzlet­ből, azon­ban a férfi arra hivat­ko­zott, hogy soká­ig dol­go­zott és gyer­me­ke­i­nek kabát­ra van szük­sé­ge. Amíg az eladó a ruhá­kat össze­vá­lo­gat­ta, a férfi egy ollót vett ki az író­szer­tar­tó­ból, a nő mögé lépett, a nya­kát az egyik kar­já­val átkul­csol­ta, a másik kezé­vel az ollót a nya­ká­hoz szo­rí­tot­ta és a bevé­tel átadá­sát köve­tel­te. Az eladó a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a kasszá­ból átadott a fér­fi­nak 120.000 forin­tot, majd a távo­zó fér­fit követ­te, azon­ban a rabló com­bon rúgta és a pénz­zel elme­ne­kült.

A férfi a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en szin­tén Duna­új­vá­ros­ban három sér­tet­től vitt el kész­pénz és külön­bö­ző érté­ke­ket.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a több­szö­rös vissza­eső­vel ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, vagyon­el­kob­zást, a pol­gá­ri jogi igé­nyek elbí­rá­lá­sát, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.