Főoldal » Hírek » Oltásra hivatkozva csaltak ki pénzt – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik töb­bek között koro­na­ví­rus elle­ni oltást díj­kö­te­les­nek beál­lít­va sze­rez­tek pénzt egy idős asszony­tól.

A vád­irat sze­rint a het­ven év felet­ti, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tú sér­tett beteg lányá­val élt egy Ceg­léd köze­lé­ben lévő tanyán. A nő régebb óta ismer­te a sér­tet­tet. 2019 nya­rán és 2020 feb­ru­ár­já­ban is kicsalt tőle külön­bö­ző indo­kok­kal közel három­száz­ezer forin­tot.

Miu­tán sej­tet­te, hogy több­ször nem tudja sze­mé­lye­sen meg­té­vesz­te­ni a sér­tet­tet, a nő egy férfi isme­rő­sé­hez for­dult. Rávet­te, hogy adja ki magát orvos­nak, és koro­na­ví­rus elle­ni oltás címén pró­bál­jon meg pénzt kicsal­ni az idős asszony­tól. Az elkö­ve­tők 2021 janu­ár­já­ban azt hasz­nál­ták ki, hogy az első védő­ol­tá­sok alkal­ma­zá­sa éppen csak meg­kez­dő­dött, így azzal kap­cso­lat­ban még sok ember nem tájé­ko­zó­dott meg­fe­le­lő­en.

A férfi fehér öltö­zet­ben, szem­üveg­ben és arc­maszk­ban, orvos­ként bemu­tat­koz­va jelent meg a sér­tett tanyá­ján. Közöl­te, hogy koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás miatt érke­zett hozzá, de az díj­kö­te­les. Azért, hogy a hatást fokoz­za, az elkö­ve­tő immár saját ötle­te alap­ján meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet. Azt mond­ta neki, hogy ha nem veszi fel az oltást, akkor bün­te­tést fog kapni.

Mind­ezek hatá­sá­ra a sér­tett össze­sen negy­ven­ezer forin­tot adott át a fér­fi­nak saját és lánya oltá­sá­ra. Ezután a férfi közöl­te, hogy beteg­szál­lí­tók érkez­nek később, és elvi­szik őket az oltó­pont­ra, majd távo­zott.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen zsa­ro­lás bűn­tet­te, míg társa ellen a csa­lá­sok miatt emelt vádat.