Főoldal » Hírek » Öngyilkossági szándékkal gyújtotta fel a társasházi lakást – fotókkal – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az idős elkö­ve­tő öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal gyúj­tott tüzet az öteme­le­tes tár­sas­ház föld­szin­ti laká­sá­nak több helyi­sé­gé­ben, Moson­ma­gyar­óvá­ron. Az ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat vele szem­ben.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az elkö­ve­tő a lakás három helyi­sé­gé­ben is tüzet gyúj­tott, ami a meg­gyúj­tott búto­rok­ról más beren­de­zé­si tár­gyak­ra tovább is ter­jedt, ille­tő­leg több műanyag beren­de­zé­si tárgy is meg­ol­vadt.

A lakás­ból kiáram­ló mér­ge­ző füst köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te a fen­teb­bi szin­te­ken lakók éle­tét, testi épsé­gét, egész­sé­gét.

A tüzet a kiér­ke­ző tűz­ol­tók oltot­ták el.

A köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A nyo­mo­zást a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az ügy érde­mé­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.