Főoldal » Hírek » Őrizetben a fiktív számlázást irányító könyvelő – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Makó és kör­nyé­ki zöld­ség­ke­res­ke­dők fik­tív szám­lák­kal tör­té­nő ellá­tá­sát szer­vez­te és irá­nyí­tot­ta, illet­ve köny­vel­te.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint több Makó és kör­nyé­ki zöld­ség­ke­res­ke­dő foga­dott be Len­gyel­or­szág­ból tör­té­nő pet­re­zse­lyem beszer­zés­sel össze­füg­gés­ben fik­tív szám­lá­kat. A valót­lan tar­tal­mú szám­lák­kal azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, mint­ha a zöld­sé­get bel­föld­ről sze­rez­ték volna be, csök­kent­ve ezzel fize­ten­dő áfá­ju­kat. A szám­la­be­fo­ga­dó cégek több­sé­gé­nek köny­ve­lé­sét a gya­nú­sí­tott végez­te, ő egyez­te­tett a cégek ügy­ve­ze­tő­i­vel abban, hogy mikor, milyen módon kerül­jön sor a fik­tív szám­lák kiál­lí­tá­sá­ra. A gya­nú­sí­tott szer­vez­te és irá­nyí­tot­ta azt is, hogy az ukrán lak­cím­mel ren­del­ke­ző ügy­ve­ze­tők cégei mikor, milyen tar­ta­lom­mal állít­sák ki a fik­tív szám­lá­kat. A 2020. év júli­u­sa és 2021. év októ­be­re közöt­ti idő­szak­ban mint­egy 17 cég foga­dott be a gya­nú­sí­tott irá­nyí­tá­sa mel­lett valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat és helye­zett levo­nás­ba közel 180 mil­lió forint össze­gű áfát jogo­su­lat­la­nul.

Az üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett, jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­vány a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­sén fog dön­te­ni.