Főoldal » Hírek » Őrizetben a külföldi cigarettacsempész, aki menekülése közben autóval veszélyeztette a pénzügyőröket – videóval, fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és két rend­be­li köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit.

2021. júli­us 2-án az ukrán férfi belé­pés­re jelent­ke­zett a záho­nyi határ­át­ke­lő­he­lyen, és a pénz­ügy­őrök ukrán ere­de­tű, adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát talál­tak az autó motor­te­ré­be rejt­ve. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, ami­kor a férfi ezt ész­lel­te, beült az autó­já­ba, és kito­la­tott a vizs­gá­la­ti hely­ről azért, hogy az eljá­rás alól kivon­ja magát.

Ekkor a pénz­ügy­őr törzs­őr­mes­ter a gép­ko­csi felé sza­ladt, és elé állva fel­tar­tott kéz­zel meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, aki azon­ban ennek nem tett eleget,hanem nagy sebes­ség­gel meg­in­dult az előt­te álló hiva­ta­los sze­mély felé. A pénz­ügy­őr kitért a köze­le­dő jármű útjá­ból, majd a mel­let­te elha­la­dó sze­mély­gép­ko­csi bal első ajta­já­nak kilin­csét meg­fog­ta és meg­pró­bál­ta kinyit­ni.

A 37 éves férfi ennek elle­né­re sem állt meg, gyor­sí­ta­ni kez­dett, és így magá­val húzta a kilin­cset fogó pénz­ügy­őrt, aki hoz­zá­ve­tő­leg 4-5 métert tett meg a gép­ko­csi mel­lett futva, majd elen­ged­te az autót.

Eköz­ben egy másik pénz­ügy­őr is oda­si­e­tett, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a gép­ko­csi távo­zá­sát, meg­állt az úton, de az elkö­ve­tő erő­tel­jes gyor­sí­tás­sal a pénz­ügy­őr felé indult, aki ész­lel­ve a veszélyt, elug­rott a köze­le­dő jármű elől.

A kül­föl­di férfi elhaj­tott a hely­szín­ről, de mene­kü­lé­se során rövid időn belül köz­úti bal­ese­tet oko­zott, és autó­já­val fel­bo­rult.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság ma dönt.

A fotó a szem­lén készült, míg az ese­tet a biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te: