Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőrökre támadó fiatalkorú és két társa – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt kez­de­mé­nye­zett sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dést az ügy­ben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. május 8-án este egy bor­so­di tele­pü­lé­sen a rend­őrök csend­há­bo­rí­tás miatt akar­tak intéz­ked­ni.

A jár­őrök elin­dul­tak az ingat­lan irá­nyá­ba, ott azon­ban az ittas, bün­te­tett elő­éle­tű, 21 éves férfi útju­kat állta, közöl­te velük, hogy nem mehet­nek be a por­tá­ra, majd ő intéz­ke­dik. A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy ne aka­dá­lyoz­za a rend­őri intéz­ke­dést, ő azon­ban ennek nem tett ele­get, ezért az egyik rend­őr testi kény­szert alkal­maz­va kezé­vel eltol­ta a fér­fit az útjá­ból.

Ekkor az elkö­ve­tő keze­it ököl­be szo­rít­va több erő­tel­jes ütést mért a rend­őr törzs­zász­lós fejé­nek irá­nyá­ba, aki haté­ko­nyan véde­ke­zett, azon­ban egy ütés így is elér­te a vál­lát. A rend­őrök testi kény­szer­rel a föld­re vit­ték az elkö­ve­tőt, hogy ott meg­bi­lin­csel­jék, ő azon­ban még ekkor is folya­ma­to­san rug­dos­va és hado­nász­va pró­bál­ta magát kivon­ni az intéz­ke­dés alól.

Eköz­ben meg­je­lent egy több­szö­rö­sen bün­te­tett, 39 éves férfi és egy bün­tet­len elő­éle­tű 17 éves fia­tal nő, akik köve­tel­ték a rend­őrök­től, hogy enged­jék el az intéz­ke­dés alá vont fér­fit. A fia­tal­ko­rú lök­dös­ni is kezd­te a rend­őr őrmes­tert. Ennek hatá­sá­ra a férfi kisza­ba­dult a rend­őrök fogá­sá­ból és fel tudott állni, majd meg­ütöt­te az őrmes­ter arcát, míg társa a törzs­zász­lós­sal kez­dett dula­kod­ni. A fia­tal­ko­rú az intéz­ke­dés alá vont férfi elé állva aka­dá­lyoz­ta az intéz­ke­dést, végül a rend­őrök meg­bi­lin­csel­ték a fér­fit.

A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a rend­őr törzs­zász­lós a váll zúzó­dá­sá­ban és a kéz hor­zsolt sebé­ben, míg a rend­őr őrmes­ter az arc felü­le­tes sérü­lé­sé­ben meg­nyil­vá­nu­ló, nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te vala­mennyi elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket, majd indít­vá­nyoz­ta a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét és tár­sa­i­nak letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­ről a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt.