Főoldal » Hírek » Orrcsonttörés lett a lánykérés vége – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki az eljegy­zé­sük ünnep­lé­se során súlyos sérü­lést oko­zott a meny­asszo­nyá­nak.

A vád­lott és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek. A férfi 2020 októ­be­ré­ben meg­kér­te a nő kezét, majd - miu­tán a sér­tett igent mon­dott - közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy az öröm­te­li hírt a roko­na­ik­kal fog­ják meg­ün­ne­pel­ni.

A mula­to­zás során – melyen mind­ket­ten jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak – az ifjú jegye­sek össze­szó­lal­koz­tak, majd a vita hevé­ben az újdon­sült vőle­gény több alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te meny­asszo­nyát, akit - miu­tán a föld­re került - több­ször meg is rúgott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló – töb­bek között orr­csont­tö­rés­sel járó – sérü­lé­sei kelet­kez­tek. Az eset után a nő vissza­köl­tö­zött a csa­lád­já­hoz, később azon­ban ren­dez­ték a viszo­nyu­kat, és a sér­tett meg­bo­csá­tott a fér­fi­nak.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.