Főoldal » Archív » Összeverekedtek a Fogarasi úti parkban - VIDEÓVAL

A Buda­pest XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a két buda­pes­ti haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben, akik 2019. júli­us 26-án, éjfél körül vere­ked­tek össze Buda­pest XIV. Kerü­le­té­ben, egy Foga­ra­si út mel­let­ti park­ban.

A vád­irat sze­rint a huszon­ki­lenc éves és a negy­ven­hét éves vád­lott ittas álla­pot­ban köl­csö­nös szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, mire az idő­seb­bik vád­lott meg­ütöt­te a másik vád­lot­tat, majd egy­más­sal szem­ben fel­áll­va vere­ked­ni kezd­tek.

A vere­ke­dés során a fia­ta­labb vád­lott föld­re vitte az idő­seb­bik vád­lot­tat és őt fekvő hely­ze­té­ben tovább ütötte-rúgta.

Az inci­dens­nek a tér­fi­gye­lő kame­rák alap­ján riasz­tott rend­őrök pél­da­ér­té­kű­en szak­sze­rű intéz­ke­dé­se vetett véget, ők az első pofon­tól szá­mí­tott egy perc tíz másod­per­cen belül a hely­szín­re értek és a vere­ke­dő­ket elszá­mol­tat­ták.

A kerü­le­ti ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, illet­ve köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a kerü­le­ti bíró­ság­nál.

Ennek az eljá­rás­nak a lénye­ge, hogy a bíró­ság – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – az ira­tok alap­ján szab­hat ki bün­te­tést a vád­lot­tak­kal szem­ben, akik­nek a jog­or­vos­la­ti lehe­tő­sé­gük az, hogy a bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben tár­gya­lás tar­tá­sát kér­he­tik.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.