Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Osztrák üzemben bántalmazta magyar főnökét – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki auszt­ri­ai mun­ka­he­lyén szó­vál­tást köve­tő­en ágyé­kon rúgta a szin­tén magyar főnö­két.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – 2020 júli­u­sá­ban a reg­ge­li órák­ban Auszt­ri­á­ban, a Steyr tele­pü­lé­sen üze­me­lő gyár­ban mun­ka­vég­zés köz­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett a szin­tén magyar főnö­ké­vel, aki kifo­gá­sol­ta hanyag mun­ka­vég­zé­sét. A vád­lott ezzel nem értett egyet, ezért dühé­ben trá­gár módon előbb szi­dal­maz­ni, majd rán­gat­ni és rug­dos­ni kezd­te, továb­bá meg­kí­sé­rel­te meg­üt­ni a sér­tet­tet.

A főnök ele­in­te elta­szí­tot­ta a dühös beosz­tot­tat és igye­ke­zett kitér­ni a továb­bi táma­dá­sok elől, végül közöl­te, hogy hívja az üzem biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tát. Ekkor a vád­lott a távoz­ni készü­lő sér­tett után lépett és szi­dal­mak köze­pet­te ágyé­kon rúgta főnö­két, majd siet­ve elhagy­ta az üzem terü­le­tét.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl – tény­le­ge­sen 3 hónap alatt – gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

Magyar állam­pol­gár kül­föl­dön elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyét az a bün­te­tő­ügyek­ben eljá­ró magyar ható­ság jogo­sult elbí­rál­ni, amely­nek ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén a vád­lott lakó­he­lye van, ezért jelen ügy­ben a férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.