Főoldal » Hírek » Öt munkás sérült meg az építkezésen – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye – fotókkal

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik­nek a fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­sei miatt súlyos bal­eset tör­tént egy több eme­le­tes tár­sas­ház kivi­te­le­zé­si mun­ká­la­tai során.

Az okle­ve­les építész-mérnök vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző 45 éves vád­lott műsza­ki veze­tő­ként, míg a 42 éves társa a szer­ke­zet­épí­té­si és zsa­lu­zá­si tevé­keny­ség­gel össze­füg­gés­ben szak­irá­nyí­tó­ként dol­go­zott azon a bala­ton­föld­vá­ri épít­ke­zé­sen, ahol 2019 júni­u­sá­ban a máso­dik eme­le­ti födém beto­no­zá­sát kezd­ték meg. Mivel a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve ezt meg­elő­ző­en nem ter­vez­tek sza­bá­lyos és meg­fe­le­lő teher­bí­rá­sú zsa­lu­zat alá­tá­masz­tó rend­szert, illet­ve az elké­szült alá­tá­masz­tó rend­szert a fele­lős műsza­ki veze­tő úgy vette át, hogy nem ismer­te fel annak hiá­nyos­sá­ga­it, a zsa­lu­zat össze­om­lott, és a közel­ben tar­tóz­ko­dó mun­ká­sok az alsóbb szint­re, vagy a föld­re zuhan­tak.

 

A bal­eset követ­kez­té­ben öten súlyos, csont­tö­ré­sek­kel járó sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, közü­lük négy mun­kás sérü­lé­sei mara­dan­dó fogya­té­kos­ság és egy­ide­jű súlyos egész­ség­rom­lás hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyul­tak.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fotó­kat a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készí­tet­te.