Főoldal » Hírek » Pisztoly volt a lagziban – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 36 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, aki egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen tar­tott eskü­vőn a nász­nép tag­ja­ként vett részt a vacso­rán. Éjfél­re ittas álla­pot­ba került, és a nála lévő lég­pisz­tollyal cél­zott lövé­sek­kel több­ször rálőtt a zenét szol­gál­ta­tó fér­fi­ra, mert zavar­ta a han­gos zene.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 feb­ru­ár végén egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­nál meg­ren­de­zett lag­zi­ban a nász­nép tag­ja­ként, mint meg­hí­vott ven­dég vett részt. Éjfél körül erő­sen ittas álla­pot­ba került, és a ház kony­ha­asz­ta­lá­nál ült úgy, hogy a mel­let­te lévő szé­ken volt leté­ve a tulaj­do­ná­ban lévő és álta­la a lag­zi­ba magá­val vitt légfegyver-lövedékkel töl­tött lég­pisz­toly. Ami­kor a zenét szol­gál­ta­tó férfi bement a kony­há­ba azért, hogy a szek­ré­nyen lévő házi­mo­zi rend­szer­hez csat­la­koz­ta­tott tele­fo­non más zenét válasszon, a vád­lott rászólt, hogy hal­kít­sa le a zenét, majd kezé­be vette a lég­pisz­tolyt és azzal ülő hely­zet­ből a sér­tett fejé­re cél­zot­tan két lövést adott le.

Az egyik löve­dék a sér­tett bal szem­öl­dö­ke felett a hom­lo­kát talál­ta el, míg a másik a bal füle mögött oko­zott sérü­lést. A férfi rög­tön a vád­lott felé for­dult, így szem­be kerül­tek egy­más­sal, erre viszont a vád­lott továb­bi három lövést adott le a sér­tett irá­nyá­ba céloz­va. A löve­dé­kek a férfi jobb könyö­ké­be, mell­kas­fa­lá­ba és has­fa­lá­ba fúród­tak.

A sér­tett kime­ne­kült a ház­ból az udvar­ra, majd vissza­ment és kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, aki viszont meg­fe­nye­get­te, hogy úgy meg­ve­ri, hogy vért fog köpni.

A lég­pisz­toly lövé­sek a sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló fel­szí­nes lőtt sérü­lé­se­ket okoz­tak, azon­ban a 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, a lég­fegy­ver elkob­zá­sá­val.