Főoldal » Hírek » Postán és futárszolgálattal érkezett a kábítószer egy debreceni férfihez- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a kül­föld­ről érke­ző kábí­tó­szert rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tet­te Deb­re­cen­ben.

A deb­re­ce­ni férfi 2017 közé­pé­től 2019. május 20-ig rend­sze­re­sen vásá­rolt az inter­ne­ten külön­fé­le kábí­tó­szert (koka­in, mari­hu­á­na, speed), ame­lyet az isme­ret­len kül­föl­di eladó cso­mag­ként vagy pos­tai kül­de­mény­ként adott fel és azok pos­tai úton érkez­tek meg a vád­lott és a cso­ma­gok tar­tal­mát nem isme­rő édes­any­ja deb­re­ce­ni laká­sá­ra, vagy azo­kat vala­me­lyik futár­szol­gá­lat kéz­be­sí­tet­te.

  1. már­ci­u­sá­ban a vád­lott Hol­lan­di­á­ból koka­int ren­delt az édes­any­ja lakó­he­lyé­re. Az isme­ret­len eladó a kábí­tó­szert pos­tai kül­de­mény­ként adta fel, amely 2019. már­ci­us 20-án érke­zett meg Magyar­or­szág­ra. A kül­de­mény ellen­őr­zé­se során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a cso­mag kábí­tó­szert, közel 20 gramm koka­int tar­tal­ma­zott két alu­mí­ni­um tasak­ban, így azt lefog­lal­ták.

A vád­lott deb­re­ce­ni tar­tóz­ko­dá­si helyén meg­tar­tott kuta­tás során a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz, cso­ma­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, illet­ve külön­fé­le kábí­tó­szer tar­tal­mú anya­go­kat fog­lalt le az ügy­ben eljá­ró Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság.

A maga is több éve kábí­tó­szert fogyasz­tó vád­lott a külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tet­te Deb­re­cen­ben. Közel 1.000.000 Ft haszon­ra tett szert.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lott ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a haszon­ból szár­ma­zó pénz vagyon­el­kob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta és azt, hogy a vád­lot­tól lefog­lalt kábí­tó­szert és a cso­ma­go­lás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket a tör­vény­szék koboz­za el. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.