Főoldal » Egyéb kategória » Rablásokkal és emberrablásokkal szerzett pénzt egy Pest megyei társaság

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te három férfi – köz­tük egy fia­tal­ko­rú sze­mély – letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint több­ször sze­rez­tek rab­lá­sok­kal és ember­rab­lás­sal pénzt és érték­tár­gya­kat.

Az elkö­ve­tők­ből álló tár­sa­ság 2019. októ­be­re és 2020. már­ci­us 8. napja között három és öt fő közöt­ti lét­szám­ban moz­gott együtt. A mód­sze­rük az volt, hogy az álta­luk már koráb­ban ismert két sér­tet­tet vissza­té­rő jel­leg­gel, köz­te­rü­le­ten meg­lep­ték, és őket kés­sel, base­ball ütő­vel fenye­get­ve, illet­ve lét­szám­be­li fölé­nyük­kel, vala­mint fel­lé­pé­sük­kel arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy az éppen náluk lévő érté­ke­ket átad­ják.

Ezen kívül elő­for­dult, hogy az elkö­ve­tők szin­tén a két sér­tet­tet beül­tet­ték  a gép­ko­csi­juk­ba, majd a sér­tet­tek egyi­ké­nek lakó­he­lyé­re haj­tot­tak. Ezt köve­tő­en uta­sí­tot­ták az ott lakó sér­tet­tet, hogy az ingat­lan­ból érték­tár­gya­kat, illet­ve pénzt hoz­zon, és kikö­töt­ték, hogy a másik sér­tet­tet csak a köve­te­lé­sük tel­je­sí­té­se után enge­dik el a jár­mű­ből.

A tár­sa­ság vezér­alak­ja egy­szer össze­ta­lál­ko­zott a két sér­tet­tel, egy kés­sel a kezé­ben fenye­get­ve, illet­ve egyi­kü­ket meg­rúg­va egye­dül is elér­te azt, hogy érté­ke­i­ket átad­ják neki.

A cse­lek­mény­so­ro­zat több­rend­be­li cso­por­to­san, illet­ve ese­ten­ként emel­lett fel­fegy­ver­kez­ve is elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek, több­rend­be­li ember­rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te az elkö­ve­tői cso­port beazo­no­sí­tott tag­já­nak letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rá­si jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa, rész­ben pedig a bűn­is­mét­lés vala­mint bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak elke­rü­lé­se érde­ké­ben.