Főoldal » Archív » Rács mögött az embercsempész- A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben indít­vá­nyoz­ta egy szír állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát, aki hat iraki állam­pol­gárt kísé­relt meg kicsem­pész­ni Magyar­or­szág­ról.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. júni­us 21-én a parassa­pusz­tai határ­át­ke­lő­he­lyen a vád­lott által veze­tett német rend­szá­mú, Magyar­or­szá­got Szlo­vá­kia felé éppen elhagy­ni készü­lő autót  rend­őr­jár­őrök ellen­őriz­ték.

A jár­mű­ben hat iraki állam­pol­gár uta­zott, akik közül négyen ide­ig­le­nes tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó enge­déllyel, két gyer­mek pedig huma­ni­tá­ri­us tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel volt Magyar­or­szá­gon. A két gyer­mek az ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás lezá­rá­sá­ig Magyar­or­szá­got, az ide­ig­le­nes tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző fel­nőt­tek pedig még Nóg­rád megye terü­le­tét sem hagy­hat­ják el.

A szír gya­nú­sí­tott a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő ille­gá­lis kiszál­lí­tá­suk­kal pró­bált segít­sé­get nyúj­ta­ni az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez az autó­ban utazó hat iraki állam­pol­gár­nak, de ez a rend­őri intéz­ke­dés miatt meg­hi­ú­sult.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.