Főoldal » Hírek » Rendőrök megölésével fenyegetett a vád szerint, fegyházbüntetés várhat rá- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- videóval az elfogásról

Azzal fenye­ge­tő­zött egy férfi, hogy rend­őrök éle­té­re tör. A nyo­mo­zó ügyé­szek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­tal együtt elfog­ták. A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt elle­ne és fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lé­sét indít­vá­nyoz­za.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 44 éves férfi 2019 decem­be­ré­ben és 2020 janu­ár­já­ban több bead­vá­nyá­ban – ame­lye­ket egy önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­nak, az Orszá­gos Rendőrfő-kapitányságnak, vala­mint a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­nak kül­dött el –, azzal fenye­ge­tő­zött, hogy rend­őrök éle­tét fogja kiol­ta­ni. A férfi hat hónap­pal később – mivel egy bün­te­tő­ügy­ben tanú­ként kíván­ták kihall­gat­ni – ismé­tel­ten rend­őrök meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tett és meg­ta­gad­ta a tanú­kén­ti meg­je­le­nést. A fenye­ge­tés­sel a tanú­ki­hall­ga­tás elke­rü­lé­se volt a célja, aka­dá­lyoz­va a rend­őr­sé­get a tör­vé­nyes fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sá­ban.

A nyo­mo­zás a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat ered­mé­nyes fel­de­rí­té­se és fel­je­len­té­se alap­ján indult. A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség – a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont pro­fesszi­o­ná­lis segít­sé­gé­vel – a fér­fit 2020 janu­ár­já­ban elfog­ta, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt. A nyo­mo­zó ügyé­szek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont szak­em­be­re­i­vel együtt 2020 júli­u­sá­ban ismé­tel­ten elfog­ták a fér­fit, akit ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel is meg­gya­nú­sí­tot­tak és őri­zet­be vet­tek. A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, a bíró­ság eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés – nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott – bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te a fér­fit.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett, ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je a fér­fit. Eny­hébb bün­te­tést – letöl­ten­dő bör­tönt és köz­ügyek­től eltil­tást – csak akkor fogad­nak el a nyo­mo­zó ügyé­szek, ha a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűnös­sé­gét.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készí­tett vide­ó­ja itt érhe­tő el:

http://www.tek.gov.hu/video/media_1398.mpg