Főoldal » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség » Rendszeresen zaklatta szerelmét, majd elrabolta házastársát – A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a viszon­zat­lan érzel­mei miatt rend­sze­re­sen zak­lat­ta, zsa­rol­ta a sér­tett nőt, majd elra­bol­ta és egy erdő­ben kikö­töz­te annak fér­jét.

A sér­tett nő és a sér­tett férfi házas­tár­sak vol­tak, 2015. év végén meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, ezért külön köl­töz­tek. Az asszony egy isme­rő­se zsá­kai házá­ba köl­tö­zött és a külön­élé­se során ismer­ke­dett meg a szin­tén Zsá­kán élő vád­lot­tal, aki a min­den­na­pi élet­vi­te­lé­ben sok­szor segí­tett a sér­tett­nek.

Idő­vel a vád­lott szo­ro­sabb kap­cso­la­tot akart léte­sí­te­ni a nővel, aki ezt eluta­sí­tot­ta. A vád­lott 2018-ban a vissza­uta­sí­tás miatt meg akar­ta bün­tet­ni a sér­tet­tet. 2018. május 18-án reg­gel Zsá­kán az utcán össze­ta­lál­ko­zott a nővel, meg­ál­lí­tot­ta és fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy adjon át neki 1 mil­lió forin­tot, mivel annyi­val tar­to­zik neki. A férfi elő­vett egy gáz-riasztó pisz­tolyt és a meg­fé­lem­lí­tett sér­tett írás­ban elis­mer­te a vád­lott felé fenn­ál­ló tar­to­zá­sát.

Idő­köz­ben a nő és férje kibé­kül­tek, újra össze­köl­töz­tek. Ezt meg­tud­va a vád­lott kivit­te a sér­tett fér­fit egy föld­út­ra, egy erdős terü­let­re, ahol egy gáz-riasztó pisz­tollyal arra kény­sze­rí­tet­te, hogy tele­fo­non hívja oda a fele­sé­gét és a jelen­lé­té­ben írjon egy újabb tar­to­zás­el­is­me­rő nyi­lat­ko­za­tot, mert ha ezt meg­te­szi csak azután fogja őket sza­ba­don enged­ni.

A sér­tett férfi félel­mé­ben ennek ele­get tett, majd a vád­lott a sér­tet­tet az erdő­ben egy fához kikö­töz­te, amíg elment a nőért. A meg­kö­tö­zött fér­fi­nak idő­köz­ben sike­rült magát kisza­ba­dí­ta­nia és ami­kor a vád­lott az asszonnyal vissza­ér­ke­zett, rátá­madt a vád­lott­ra és köl­csö­nö­sen ütöt­ték egy­mást. Ez idő alatt a nő magá­hoz vette a vád­lott fegy­ve­re­it tar­tal­ma­zó tás­kát, majd abból elő­vett egy söré­tes pus­kát és a lőszer eltá­vo­lí­tá­sa után azzal fékez­te meg a vád­lot­tat, így el tud­tak mene­kül­ni a hely­szín­ről.

A vád­lott rövid idő eltel­té­vel azon­ban tele­fo­non tovább zak­lat­ta a sér­tet­te­ket, napi rend­sze­res­ség­gel több szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött a mobil­te­le­fon­ja­ik­ra.

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fegy­ház bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lott által a sér­tett kikö­tö­zé­sé­hez hasz­nált veze­té­ket, bilin­cset koboz­za el.