Főoldal » Egyéb kategória » Robbanóanyaggal visszaélés bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy budapesti férfival szemben

A vád sze­rint a har­minc éves férfi tavaly nyá­ron az álta­la beszer­zett sze­rek­ből rend­kí­vül veszé­lyes, akár az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas rob­ba­nó­anya­got állí­tott elő.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017 júli­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy rob­ba­nó­anya­got fog elő­ál­lí­ta­ni, ezért ehhez szük­sé­ges anya­go­kat szer­zett be nagyobb mennyi­ség­ben.  A vád­lott ezek­kel az anya­gok­kal a XI. kerü­le­ti lakó­he­lyén folya­ma­to­san kísér­le­te­zett, és végül rob­ba­nó­anya­got állí­tott elő.

A vád­lott 2017. júli­us 27-én az álta­la elő­ál­lí­tott vegyü­let­ből 50-70 gramm mennyi­sé­get egy műanyag palack­ba töl­tött, majd azt a XXII. kerü­let­ben egy erdős terü­le­ten kiön­töt­te.

A vád­lott által elő­ál­lí­tott rob­ba­nó­anyag az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas, fel­rob­ban­tá­sa ese­tén három-öt méter suga­rú kör­ben okoz­ha­tott volna súlyos, mara­dan­dó sérü­lé­se­ket. Az úgy­ne­ve­zett másod­la­gos repe­szek, ame­lyek a rob­ba­nás köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben lévő anya­gok­ból kelet­kez­nek, eset­le­ge­sen köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes, akár halált okozó sérü­lé­se­ket is okoz­hat­tak volna.

A vád­lott által elő­ál­lí­tott rob­ba­nó­anyag meg­bíz­ha­tat­lan­sá­ga és veszé­lyes­sé­ge miatt még enge­déllyel sem állít­ha­tó elő.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fit rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja,  amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le a külö­nös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő vád­lott ese­té­ben két évtől tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.