Főoldal » Egyéb kategória » Robogóról lőtt rá a járókelőkre a többszörös visszaeső férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sa hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki enge­dély nél­kül tar­tott gáz-riasztó fegy­ve­rét hasz­nál­ta egy járó­ke­lő fér­fi­val és nővel szem­ben.

Az indít­vány sze­rint egy férfi és egy nő 2020. ápri­lis 25-én, 11 óra 30 perc­kor a Tata­bá­nya, Szent Bor­bá­la út 1. szám előt­ti jár­dán sétál­tak, ami­kor egy férfi motor­ke­rék­párt vezet­ve azt kia­bál­ta a fér­fi­nak, hogy „meg­halsz kutya”. Pár másod­perc múlva ennek a fér­fi­nak a bűn­tár­sa - akit a rend­őség később bűn­ügyi őri­zet­be vett -, az álta­la veze­tett motor­ke­rék­pár­ral fel­haj­tott a jár­dá­ra, és egy-két méter távol­ság­ból, a sétá­ló fér­fi­ra és nőre céloz­va két lövést adott le az enge­dély nél­kül tar­tott gáz-és riasz­tó fegy­ve­ré­ből. Ennek hatá­sá­ra a járó­ke­lők nagyon meg­ijed­tek, átmen­tek a túl­ol­da­lon lévő jár­dá­ra, azon­ban a lövést leadó férfi a motor­ke­rék­pár­ral követ­te őket, majd egy méter távol­ság­ból ismét rájuk lőtt.

A nyo­mo­zó ható­ság bűn­ügyi őri­zet­be vette a lövést leadó, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 2020. ápri­lis 28-án ren­del­te el a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás kettő hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát, mert a bűn­is­mét­lés veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn­áll.