Főoldal » Hírek » Rontás levételének ígéretével ingatlant, ékszert, pénzt csalt ki – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, hamis vád, okirat­tal vissza­élés és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki ron­tás levé­telt, áldást és sze­ren­csét ígér­ve kicsal­ta idős, hiszé­keny áldo­za­tai ingat­la­nát, pén­zét és éksze­re­it.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi nő – az ügy vád­lott­ja – 2019 őszén ismer­ke­dett meg az akkor éppen mun­ka­nél­kü­li sér­tet­tel, aki taka­rí­tó­nő­ként heten­te két­szer a vád­lott laká­sán dol­go­zott. Talál­ko­zá­sa­ik során a vád­lott elkezd­te suly­kol­ni, hogy azért men­nek rosszul az asszony dol­gai, mert ron­tás van rajta. Egy­út­tal fel­aján­lot­ta, hogy „meg­tisz­tít­ja” az éksze­re­it a ron­tás­tól, ezért a sér­tett oda­ad­ta a csa­ló­nak az össze­sen közel fél­mil­lió forint érté­kű arany nyak­lán­ca­it, gyű­rű­it, kar­kö­tő­it, továb­bá 400 ezer forint kész­pénzt.

Miu­tán az ígért pozi­tív vál­to­zá­sok nem követ­kez­tek be a sér­tett éle­té­ben, meg­pró­bál­ta a kicsalt éksze­re­it és a pén­zét vissza­sze­rez­ni, azon­ban tar­tott is a vád­lot­tól, aki azzal tar­tot­ta folya­ma­to­san nyo­más alatt őt, hogy isme­ret­len nyel­ven beszélt körü­löt­te, ezért félt, hogy átkot szór rá.

A vád­lott kihasz­nál­va a sér­tett hiszé­keny­sé­gét és félel­mét, 2020 janu­ár­já­ban arra is rávet­te őt, hogy a saját és idős édes­any­ja tulaj­do­ná­ban lévő házat íras­sa a nevé­re. Meg­ígér­ve, hogy a sér­tett az idős szü­lő­jé­vel a ház­ban marad­hat, még arra is rávet­te őt, hogy a beren­de­zé­si tár­gyak­ról is lemond­jon a csaló nő javá­ra. A vád­lott úgy jutott hozzá a 25 mil­lió forint érté­kű ingat­lan­hoz, hogy az adás­vé­te­li szer­ző­dés­ben sze­rep­lő 18 mil­lió forin­tot egy­ál­ta­lán nem fizet­te ki. Ráadá­sul amint meg­sze­rez­te, tovább is érté­ke­sí­tet­te azt 15 mil­lió forin­tért. A vád­lott koráb­bi ígé­re­te elle­né­re kiköl­töz­tet­te a ház­ból áldo­za­tát.

A csaló nő 2020 júni­u­sá­ban a szom­széd­sá­gá­ban lakó 73 éves fér­fi­nak azzal híze­leg­ve, hogy nem hiszi el, mennyi idős, olyan jól tart­ja magát, elkér­te az ira­ta­it, majd a figyel­mét elte­rel­ve meg­sze­rez­te a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát és lak­cím­kár­tyá­ját. Ezután a vád­lott egy isme­rő­sét is bevon­ta a csa­lás­ba, aki a lopott iga­zol­vá­nyok­kal magát a vád­lott szom­széd­já­nak kiad­va, bekö­tött fej­jel, száj­masz­kot visel­ve ügy­véd előtt aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dést kötött a sér­tett ingat­la­ná­ra. Az idős szom­szé­dot egy jóaka­ró­ja figyel­mez­tet­te a ter­ve­zett csa­lárd ügy­let­re, ezért a hamis aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dés alap­ján végül nem került sor a tulaj­don­jog átve­ze­té­sé­re.

Busz­pá­lya­ud­va­ron ismer­te meg a vád­lott azt a 86 éves áldo­za­tát, akit átok­le­vé­tel, áldás és sze­ren­cse ígé­re­té­vel néhány hónap alatt 840 ezer forint­tól sza­ba­dí­tott meg.

A gyer­me­ke­i­vel rossz viszony­ban lévő csaló nőnek ami­att is felel­nie kell, mert a rend­őr­sé­gen tett valót­lan tar­tal­mú beje­len­té­sek­kel a fiát rab­lás miatt, a lányát és annak élet­tár­sát lopás miatt jelen­tet­te fel. A kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrök által foly­ta­tott nyo­mo­zá­sok mind­két eset­ben tisz­táz­ták a hoz­zá­tar­to­zó­kat.

Az ügyész­ség a nőt több­rend­be­li jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, továb­bá hamis vád bűn­tet­té­vel, köz­ok­irat­tal vissza­élés és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.  A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.