Főoldal » Hírek » Rossz autóba ült be a kábítószer-kereskedő – FOTÓKKAL – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 32 éves kábítószer-kereskedő bódult álla­pot­ban, a tás­ká­já­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel, beült egy par­ko­ló autó­ba. Ami­kor az autó tulaj­do­no­sa ezt ész­re­vet­te, érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. Az ügyész­ség vádat emelt.

A vád­lot­tat koráb­ban, más ügy­ben, kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság, amely bün­te­tés­ből 2017. év tava­szán sza­ba­dult fel­té­te­les ked­vez­ménnyel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en, de leg­ké­sőbb 2019. évtől kezd­ve - egé­szen az elfo­gá­sá­ig - külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel keres­ke­dett Buda­pest terü­le­tén. A vád­lott a beszer­zett kábí­tó­szert – amfe­ta­mint és mari­hu­á­nát – a vevő­kö­ré­be tar­to­zó fogyasz­tók részé­re érté­ke­sí­tet­te.

A vád­lott maga is fogyasz­tott kábí­tó­szert. 2019. októ­ber 3-án, amfe­ta­min hatá­sa alatt, zavart álla­pot­ban beült egy XI. kerü­let­ben par­ko­ló gép­ko­csi­ba, amely­nek az ajta­ja nyit­va volt. Az autó tulaj­do­no­sa ezt ész­lel­te, és érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. A vád­lott a rend­őri intéz­ke­dés ide­jén a tás­ká­já­ban külön­bö­ző kisze­re­lés­ben, érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­sze­re­ket tar­tott, így csak­nem 200 gramm mari­hu­á­nát, vala­mint mint­egy 900 gramm amfe­ta­mint. A rend­őrök emel­lett a kábí­tó­sze­rek por­ci­ó­zá­sá­hoz hasz­ná­la­tos műanyag tasa­ko­kat, digi­tá­lis mér­le­get, és több mint 300 ezer forint kész­pénzt is lefog­lal­tak tőle.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a külö­nös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyoz­va.

A fotók a hely­szí­ni szem­le során készül­tek.