Főoldal » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség » Sérelmezte a közösségi bejegyzést, karddal akart rátörni a családra- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy közös­sé­gi olda­lon tett bejegy­zést sérel­mez­ve kard­dal akart beron­ta­ni egy csa­lád házá­ba.

A vád sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi és a sér­tett között tavaly decem­ber­ben az egyik inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon foly­ta­tott leve­le­zés során nézet­el­té­rés ala­kult ki. A vád­lott 2020. már­ci­us 23-án reg­gel sérel­mes­nek talál­ta a nő leg­utób­bi bejegy­zé­sét, ezért meg­je­lent a kis­kun­maj­sai házá­nál.

Az autó­ból kiszáll­va, kezé­ben egy leg­alább 50 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, kard­sze­rű tárggyal, a nagy­ka­pu­hoz futott és befe­lé kia­bált a lakók­nak. A sér­tett, látva a vád­lott köze­le­dé­sét, segít­sé­get kért a ház­ban tar­tóz­ko­dó élet­tár­sá­tól, aki­vel közö­sen belül­ről tar­tot­ták a kaput, hogy meg­aka­dá­lyoz­zák, hogy a táma­dó bejus­son az ingat­lan­ba.

A kia­bá­ló vád­lot­tat a házi­ak nem tud­ták lenyug­tat­ni, tovább­ra is tel­jes erő­vel neki­ment a nagy­ka­pu­nak, azon­ban nem tudott bejut­ni. Még egy rövid ideig kia­bált, szit­ko­zó­dott és hado­ná­szott a kard­dal, majd miu­tán meg­hal­lot­ta, hogy a nő rend­őrt hív, autó­já­val elhaj­tott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.