Főoldal » Egyéb kategória » Sétált és lövöldözött az út közepén, majd kirabolt egy benzinkutat – Fotóval

A Győri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki tavaly ősszel Győr­ben az egyik út köze­pén meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett egy autót, majd kira­bolt egy ben­zin­ku­tat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 65 éves férfi a cse­lek­mény reg­ge­lén lőfegy­ver­rel a kezé­ben sétált az egyik győri út köze­pén, majd a vele szem­ben érke­ző autót meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te. A jármű az elkö­ve­tő előtt meg­állt, a férfi két­szer a leve­gő­be lőtt, majd tovább sétált a köze­li ben­zin­kút irá­nyá­ba. Az autó veze­tő­je félel­mé­ben a jár­mű­vé­be zár­kó­zott és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A ben­zin­kú­ton a férfi magá­hoz vett egy cso­mag rágó­gu­mit és egy doboz ener­gia­italt, amik­kel távoz­ni akart. Mikor a sze­mély­zet fel­szó­lí­tot­ta a fize­tés­re, meg­mu­tat­ta a nála lévő marok­lő­fegy­vert.

Az elkö­ve­tőt a ható­sá­gok a hely­szí­nen elfog­ták.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló elkö­ve­tő­vel szem­ben tizen­öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.