Főoldal » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség » Sikkasztó benzinkutasok ellen emeltek vádat Baján- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy bajai és egy vas­kú­ti férfi ellen, akik 2017 és 2019 között rend­sze­re­sen elsik­kasz­tot­ták a bevé­tel egy részét egy ben­zin­kút kasszá­já­ból, így egyi­kük 1 mil­lió 800 ezer, míg mási­kuk 1 mil­lió forint kárt oko­zott.

 A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2017 óta dol­goz­tak egy bajai ben­zin­kú­ton, ahol egy shop is műkö­dött. Fel­ada­ta­ik közé tar­to­zott a ben­zin­kút shop­já­ban lévő áruk átvé­te­le, kihe­lye­zé­se és eladá­sa. Ennek során átvet­ték az ügy­fe­lek­től a ter­mé­kek árát, kezel­ték a pénz­tár­gé­pet és szám­lát is állí­tot­tak ki.

A bajai vád­lott 2017 janu­ár­ja és 2019. már­ci­us 20. között, a vas­kú­ti férfi pedig 2017. szep­tem­ber végé­től 2019. már­ci­us 20-ig rend­sze­re­sen elsik­kasz­tot­ta a shop­ban árult ter­mé­kek eladá­sá­ból szár­ma­zó bevé­tel egy részét. Az volt a mód­sze­rük, hogy a pénz­tár­gép­be beütöt­ték a meg­vá­sá­rolt ter­mék árát, a vevők­től átvet­ték a pénzt, de a „dele­te” gomb meg­nyo­má­sá­val a pénz­tár­gép­ből töröl­ték a meg­vá­sá­rolt ter­mék árát. Ezután „nul­lás” blok­kot nyom­tat­tak, az átvett pénzt pedig elsik­kasz­tot­ták.

A rend­sze­res sik­kasz­tá­sok­kal a bajai férfi 1.800.000 forint, míg a vas­kú­ti vád­lott 1.000.000 forint kárt oko­zott a ben­zin­kút­nak. A kút kép­vi­se­lő­je kérte is az oko­zott kár meg­té­rí­té­sét, ami­nek biz­to­sí­tá­sá­ra a Bajai Járás­bí­ró­ság zárol­ta a sik­kasz­tók ingat­lan vagyo­nát.

A sik­kasz­tók­nak volt egy har­ma­dik bűn­tár­sa is, aki hason­ló mód­szer­rel több mint 730.000 forint­tal rövi­dí­tet­te meg a ben­zin­ku­tat. Ő még a nyo­mo­zás során kifi­zet­te a tel­jes kárt, így az ügyész­ség vele szem­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta az ügyet.

A sza­bad­lá­bon lévő, bajai és vas­kú­ti vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben azzal, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őket az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.