Főoldal » Archív » Sörétes fegyverrel lőtt a kutyájára egy férfi

A Pápai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 65 éves fér­fi­val szem­ben, aki az egyik Pápa mel­let­ti falu­ban a kutyá­ját söré­tes vadász­lő­fegy­ver­rel lőtte meg.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a lakó­he­lyén tar­tot­ta a három­éves kau­ká­zu­si juhász­ku­tyát, amely 2019. augusz­tus végén isme­ret­len okból a férfi kar­ját meg­ha­rap­ta. A vád­lott ezért meg­ha­ra­gu­dott a kutyá­ra, és elha­tá­roz­ta, hogy elpusz­tít­ja. Miu­tán bekö­töz­te az állat okoz­ta sebet és fel­ke­re­sett egy falu­be­li fér­fit, hogy az segít­sen neki, haza­ment, majd kora este az enge­dély nél­kül tar­tott söré­tes vadász­lő­fegy­ve­ré­vel a kutyát egy-két méte­res távol­ság­ról két­szer oldal­ba lőtte.

A még ezek után is magá­nál lévő álla­tot a vád­lott a pin­cé­be zárta, ahol a kutya mint­egy három órán át szen­ve­dett, ami­kor a kiér­ke­ző állat­or­vos a súlyos sérü­lé­sei és fáj­dal­mai miatt elal­tat­ta.

A rend­őr­ség a tör­tén­tek után a férfi lakó­he­lyén hely­szí­ni szem­lét, illet­ve a köze­li sző­lő­hegy­ben lévő tel­kén kuta­tást tar­tott, melyek során egy kis­pus­ka és több lőszer­nek minő­sü­lő töl­tény is elő­ke­rült.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén a bíró­ság a vád­lot­tat 4 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és mel­lék­bün­te­té­sül 5 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je.