Főoldal » Archív » Sorházi lakásban kiengedte a PB-gázt, majd gyújtogatott a megvádolt férfi

Több­rend­be­li köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy pápai férfi ellen, aki kis híján fel­rob­ban­tot­ta élet­tár­sá­val közö­sen hasz­nált laká­su­kat.

A vád sze­rint a har­minc éves férfi egy pápai sor­ház egyik laká­sá­ban élt a pár­já­val. Ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, és itta­san több­ször öngyil­kos­ság­gal, illet­ve a lakás fel­gyúj­tá­sá­val fenye­ge­tő­zött.

2018 nya­rán, ami­kor egy hason­ló fenye­ge­tő­zés után egye­dül volt a lakás­ban, a kony­há­ban lévő félig telt, 11,5 kg-os PB-gázpalack tar­tal­mát kien­ged­te. A kiala­kult gáz-levegő elegy berob­ba­ná­sá­nak elma­ra­dá­sa csak a vélet­le­nen múlott. Az élet­társ, miu­tán haza­ért, rög­tön kiszel­lőz­tet­te a lakást, így a rob­ba­nás­ve­szély meg­szűnt.

Egy évvel később a vád­lott hason­ló­an ittas álla­pot­ban, a lakás fel­gyúj­tá­sá­val fenye­ge­tő­zött, majd fél liter­nyi ben­zint locsolt a laká­suk elő­szo­bá­já­ba, amit gyu­fá­val meg­gyúj­tott, és bement a szo­bá­ba. A tűz­ben több tárgy, a pado­zat és a falak is meg­ron­gá­lód­tak. A tűz csak azért nem ter­jedt tovább más laká­sok­ra, mert a férfi élet­tár­sa azt idő­ben, még a tűz­ol­tók kiér­ke­zé­se előtt, elol­tot­ta.

A nyo­mo­zás során a bíró­ság elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a vád­irat benyúj­tá­sát köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra, a szö­kés és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel az ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tott.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a súlyos meg­íté­lé­sű, a hal­ma­za­ti bün­te­tés sza­bá­lyai sze­rint együt­te­sen ket­tő­től tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.