Főoldal » Hírek » Sörösüveggel betörte haragosa fejét – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő Mező­kö­ves­den egy sörö­ző­ben ita­lo­zott, ami­kor meg­lát­ta azt a fér­fit, aki­vel egy hét­tel koráb­ban egy másik sörö­ző­ben konf­lik­tus­ba került. Most is bele­kö­tött, és ami­kor a férfi el akar­ta kerül­ni a továb­bi vitát és hátat for­dí­tott neki, egy sörös­üveg­gel leütöt­te.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. augusz­tus végén, az éjsza­kai órák­ban Mező­kö­ves­den, egy sörö­ző­ben ita­lo­zott. Itt meg­lát­ta azt a fér­fit, aki­vel előző héten a város egy másik sörö­ző­jé­ben konf­lik­tus­ba került. Hoz­zá­lé­pett, köte­ke­dett vele, amely­ből szó­vál­tás lett, ezután táma­dó­lag köze­le­dett felé, a férfi viszont tenyér­rel igye­ke­zett eltol­ni magá­tól.

Az elkö­ve­tő ekkor még job­ban fel­há­bo­ro­dott, a férfi viszont azért, hogy elke­rül­je a továb­bi vitát, már hátat for­dí­tott neki, de ekkor a vád­lott a kezé­ben lévő sörös­üveg­gel fejen ütöt­te. Az ütés olyan erejű volt, hogy a sér­tett a föld­re került, a férfi viszont ezután sem hagyott fel a táma­dás­sal, még három­szor a sörös­üveg­gel meg­ütöt­te a fejét. A cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy a sér­tett élet­tár­sa közé­jük állt, vala­mint a többi ven­dég lefog­ta a táma­dót.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló több­szö­rös, dara­bos orr­csont­tö­rést és a halán­ték­csont benyo­ma­tos töré­sét szen­ved­te el. A vád­lott által alkal­ma­zott esz­köz, az üté­sek ereje és a cél­zott test­tá­jék alap­ján az élet­ve­szé­lyes sérü­lés elma­ra­dá­sa pusz­tán a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.