Főoldal » Hírek » Súlyos balesettel végződött egy szabálytalan utcai kaszkadőr bemutató- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

Az ama­tőr módon szer­ve­zett ese­mé­nyen egy hat éves kis­fiú a nézők közé haj­tott egy quad­dal, ahe­lyett, hogy a föl­dön fekvő apján ugra­tott volna át a jár­mű­vel, mely­nek veze­té­sét éppen a fele­lőt­len szülő bízta rá.

A 35 éves vád­lott 2007 máju­sá­tól vál­lal­ko­zó­ként dol­go­zott, mint képe­sí­tés nél­kü­li kasz­ka­dőr. 2017-től tevé­keny­sé­gé­be meg­kí­sé­rel­te bevon­ni az akkor öt éves kis­fi­át is, akit akkor az ott­ho­ná­ban már két éve moto­ros quad veze­té­sé­re okta­tott. A férfi kasz­ka­dőr­mu­tat­vá­nyo­kat pró­bált beta­ní­ta­ni a gyer­mek­nek, annak elle­né­re, hogy az – élet­ko­rá­ból adó­dó­an – nyil­ván­va­ló­an nem felelt meg az ehhez meg­kí­vánt szi­go­rú szak­mai fel­té­te­lek­nek.

2018. júni­us else­jén a fiúcs­ka óvo­dai bal­la­gá­sa alkal­má­ból a vád­lott egy nem túl szé­les nagy­kö­ké­nye­si utcá­ba moto­ros kasz­ka­dőr elő­adást szer­ve­zett, mely­nek kap­csán sem­mi­lyen óvin­téz­ke­dést nem tett az út két olda­lán elhe­lyez­ke­dő közön­ség védel­me érde­ké­ben. A kasz­ka­dőr az elő­ké­szü­le­tek során figyel­men kívül hagyott min­den más elő­írást is akkor, ami­kor úgy dön­tött, hogy a bemu­ta­tón sze­re­pel­te­ti a kis­fi­át, aki­nek egy 131 kg súlyú, négy­ke­re­kű homok­já­ró­val kel­lett volna egy alkal­mi rámpa segít­sé­gé­vel átug­rat­nia az asz­fal­ton hanyatt fekvő apja fölött.

A mutat­vány nem sike­rült, mert ami­kor a hat éves gye­rek – kissé balra tart­va – fel­haj­tott a rám­pát alko­tó desz­kák­ra, azok egyi­ke leug­rott a bak­ról, mire a gya­kor­lat­lan és fizi­ka­i­lag sem elég erős fiú elve­szí­tet­te az ural­mát a jármű felett, és féke­zés vagy irány­vál­tás nél­kül az út men­tén álló nézők közé rohant a quad­dal. A tömeg­bal­eset követ­kez­té­ben egy néző­nek eltö­rött a lába, négyen pedig könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a bemu­ta­tót szer­ve­ző fér­fit, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban, mely­ben indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a kasz­ka­dőr fog­lal­ko­zás­tól, vala­mint köte­lez­ze a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is.