Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a válófélben lévő felesége életét kioltó férfira – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a fele­sé­gét meg­foj­tó férfi ügyé­ben ember­ölés bűn­tet­te meg­ál­la­pí­tá­sát és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Első­fo­kon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el bíró­ság­ként a Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint 2021 ápri­li­sá­ban egy sze­ge­di apart­man­ban talál­ko­zott a váló­fél­ben lévő házas­pár, ahol a nő isme­ret­len okból fém­csö­vek­kel táma­dott fér­jé­re. A férfi fizi­kai erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va a csö­ve­ket fele­sé­gé­től elvet­te és az egyik fém­esz­köz­zel a nőt test­szer­te ütle­gel­ni kezd­te, majd miu­tán a sér­tett a nagy­szá­mú ütés hatá­sá­ra a föld­re került, a nya­ká­ra lépett. A vád­lott a sér­tett cső­vel tör­té­nő ütle­ge­lé­sét és döf­kö­dé­sét eköz­ben is foly­tat­ta. A sér­tett a a nya­ká­ra tapo­sás követ­kez­té­ben meg­ful­ladt.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és ezzel azo­nos tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sa és a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ból tör­té­nő kizá­rá­sa, a vád­lott eny­hí­tés, a vád­lott védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tart­va az első­fo­kú ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét, kifej­tet­te, hogy az első­fo­kú bíró­ság téve­sen minő­sí­tet­te eny­héb­ben a vád­lott cse­lek­mé­nyét, annak helyes minő­sí­té­se ember­ölés bűn­tet­te, mely­re tekin­tet­tel indo­kolt a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás lénye­ges súlyo­sí­tá­sa, továb­bá a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­mé­nyé­ből tör­té­nő kizá­rá­sa.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.