Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség az újszülött fiúgyermekét megölő nővel szemben – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt annak a tisza­kécs­kei nőnek az ügyé­ben, aki eltit­kolt ter­hes­sé­get köve­tő­en meg­öl­te újszü­lött cse­cse­mő­jét.

A nőt az újszü­lött gyer­me­ke sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék nem jog­erő­sen 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let sze­rint a 27 éves nő negye­dik gyer­me­ké­vel lett váran­dós 2019. évben, azon­ban ter­hes­sé­gét csa­lád­ja elől is tit­kol­ta, tagad­ta, a gyer­me­ket meg­tar­ta­ni nem akar­ta, a szü­lés­sel össze­füg­gés­ben sem­mi­lyen elő­ké­szü­le­tet nem tett. A szü­lés­re a nő lakó­he­lyén talál­ha­tó udva­ri WC-ben került sor, aki miu­tán meg­szül­te az egész­sé­ges fiú gyer­me­ket, a fel­sí­ró cse­cse­mő szá­já­ba egy női alsó­ne­műt tömött, amely­nek követ­kez­té­ben az újszü­lött meg­ful­ladt. Az anya ezt köve­tő­en a gyer­mek élet­te­len tes­tét lepe­dő­be csa­var­va egy sza­tyor­ba tette, és elrej­tet­te a köze­li üres tel­ken lévő sze­mét­ku­pac­ban.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­si foko­za­tá­nak bör­tön helyett fegy­ház­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint hosszabb tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben, míg a bűnös­sé­gét beis­me­rő és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dó vád­lott, vala­mint védő­je eny­hí­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.