Főoldal » Hírek » Súlyosan bántalmazták a csepeli buszjáraton az őket rendre utasító utast, egyiküket 5 évre ítélték; az ügyészség súlyosításért fellebbezett – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A sér­tett szóvá tette nekik, hogy mielőtt a busz­ra fel­száll­nak előbb a baba­ko­csis és karon ülő gyer­me­ket tartó kis­ma­mát kel­le­ne leen­ged­ni­ük, emi­att élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ták; egyi­kü­ket 5 év letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték. 

A vád­irat sze­rint egy 51 éves férfi és 23 éves társa 2018. május 7-én, kora este, szi­dal­ma­zás és köp­kö­dés után bán­tal­maz­tak egy utast a cse­pe­li Szent Imre tér irá­nyá­ból az Ady Endre út irá­nyá­ba köz­le­ke­dő 148-as busz­já­ra­ton. A konf­lik­tust az okoz­ta, hogy a két vád­lott a busz meg­ál­lá­sa­kor nem várta meg, hogy az uta­sok leszáll­ja­nak, hanem a közép­ső ajtó elé állva még előt­tük fel­száll­tak. Ezt szóvá tette az éppen baba­ko­csi­val leszál­ló kis­ma­ma, vala­mint a buszon mara­dó, az ajtó köze­lé­ben helyet fog­la­ló egyik idő­sebb utas, akik mind­ket­ten emi­att alpá­ri stí­lu­sú szit­ko­zó­dás­ban része­sül­tek.

Ami­kor a busz elin­dult a vád­lot­tak tovább fenye­get­ték, szi­dal­maz­ták az idő­sebb utast, és azt kia­bál­ták neki, hogy le fog­ják szál­lí­ta­ni a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban és ott meg­rug­dos­sák. Az idő­sebb férfi tovább a későb­bi sér­tett­hez lépett és annak arcá­ba hajol­va tovább szi­dal­maz­ta, majd le is köpte őt. Ekkor a sér­tett fel­áll­va meg­pró­bál­ta eltol­ni a vád­lot­tat, aki erre a tár­sá­val együtt rátá­madt, több­ször a fején ököl­lel meg­ütöt­ték, aki ráesett a busz egyik uta­sá­ra, majd a fia­ta­lab­bik vád­lott üté­sé­nek hatá­sá­ra az idő­sebb ter­helt­re is.  Ami­kor a sér­tett már mene­kül­ni pró­bált az idő­sebb vád­lott fel­áll­va követ­te őt és több alka­lom­mal újra meg­ütöt­te, aki ettől a busz első ajta­ja előtt és a sofőr mel­lett ismé­tel­ten elesett, miköz­ben továb­bi bán­tal­ma­zás azért nem érte, mert a busz férfi uta­sai idő­köz­ben a fia­ta­labb elkö­ve­tőt vissza­tar­tot­ták. Végül a sér­tett vissza­ment a busz köze­pé­re a leesett szem­üve­gé­ért, ami­kor továb­bi üté­se­ket kapott, majd az ugyan­csak szi­dal­ma­zott sofőr a vád­lot­tak­nak kinyi­tot­ta az első ajtót, akik leszáll­tak és mene­kül­ve távoz­tak. A bán­tal­ma­zott férfi egyéb sérü­lé­sei mel­lett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­ző fej­sé­rü­lést is szen­ve­dett. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fi­val – az idő­seb­bel mint több­szö­rös vissza­eső­vel – szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

A fia­ta­labb férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, ezért őt a bíró­ság 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság - ügyé­szi indít­vány­ra - fenn­tar­tot­ta.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A másik vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az eljá­rás tár­gya­lás­sal foly­ta­tó­dik.

A cse­lek­mény­ről készült – kor­ha­tá­ros – fel­vé­tel itt tekint­he­tő meg: