Főoldal » Hírek » Súlyosan megégett az öngyújtóval játszó gyermek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat emelt egy 23 éves nő ellen, aki­nek fel­ügye­let nél­kül hagyott gyer­me­ke súlyo­san meg­égett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen csa­lá­di ház­ban él fér­jé­vel és két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel. 2020. ápri­lis hónap végén az esti órák­ban a szo­bá­ban ját­szó gyer­me­ke­it, a 6 éves sér­tet­tet és 4 éves öccsét fel­ügye­let nél­kül hagy­ta, amíg kiment a kony­há­ba enni­va­lót készí­te­ni, és köz­ben vide­ó­hí­vás­ban beszél­ge­tett egy barát­nő­jé­vel.

A vád­lott távol­lé­té­ben a 6 éves gyer­mek meg­ta­lál­ta az asz­ta­lon hagyott öngyúj­tót, és azzal kez­dett el ját­sza­ni, miköz­ben a ruha­szá­rí­tó­ra kite­re­ge­tett ruhá­kat meg­gyúj­tot­ta. Az égő ruhák egy része ráesett a gyer­mek­re, így a rajta lévő ruhá­zat is láng­ra kapott. Han­go­san kia­bál­ni kez­dett, erre figyelt fel a vád­lott, besza­ladt a szo­bá­ba, és elol­tot­ta a gyer­me­ken lévő ruhá­kat, majd tele­fo­non segít­sé­get kért, érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik a gyer­me­ket kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A tűz követ­kez­té­ben a gyer­mek test­fel­szí­né­nek több mint felét érin­tő­en, másod- és har­mad­fo­kú sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek összes­sé­gük­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos, élet­ve­szélyt okozó sérü­lé­sek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.