Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség kábítószer kereskedelem miatt – rendőrségi videóval – a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt meg­ho­zott íté­le­te ellen súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.

A vád­irat sze­rint a két vád­lott rég­óta ismer­ték egy­mást. 2020 tava­szán elha­tá­roz­ták, hogy amfe­ta­mint állí­ta­nak elő, és azt érté­ke­sí­te­ni fog­ják. Az egyik vád­lott szer­bi­ai isme­rő­se­i­től meg­sze­rez­te a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges anya­go­kat, társa pedig a kábí­tó­szer készí­té­sé­hez ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ta a tor­da­si ingat­la­nát. A har­ma­dik vád­lott­nak a kábí­tó­szer össze­te­vő­i­nek a meg­szer­zé­se, Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sa és az elő­ál­lí­tás­ban való köz­re­mű­kö­dés volt a fel­ada­ta. A szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 40 liter folyé­kony metam­fe­ta­mint és egyéb, a kábí­tó­szer készí­té­sé­hez szük­sé­ges mint­egy 100 liter anya­got szer­zett meg, ame­lye­ket Tor­das­ra szál­lí­tott a két társa kísé­re­té­ben. Az elkö­ve­tők vád­lot­tak meg­kezd­ték az amfe­ta­min elő­ál­lí­tá­sát, ami­kor a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­nen lelep­lez­te cse­lek­mé­nyü­ket.

A bíró­ság a vád­lot­tak egyi­két 13, tár­sát 9 év, a szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10, illet­ve 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint a szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat 10 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

Az ügyész az íté­let ellen hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A bíró­ság az ügyész indít­vá­nyá­ra elren­del­te mind­há­rom vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát.  

A rend­őr­ség vide­ót tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/300-millio-forint-erteku-metamfetamint-talaltak