Főoldal » Hírek » Szabálytalanul fordult a motoros elé a figyelmetlen sofőr – videóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 69 éves egri gép­ko­csi­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki sza­bály­ta­la­nul és figyel­met­le­nül for­dult a jár­mű­vé­vel egy moto­ros elé, aki neki­üt­kö­zött és súlyo­san meg­sé­rült.

A vád­irat sze­rint a sze­mély­gép­ko­csit veze­tő férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben Eger lakott terü­le­tén, egy négy­sá­vos úton a sza­bály­ta­la­nul, a záró­vo­na­lon áthajt­va akart meg­for­dul­ni és a külső sávba beso­rol­ni. A manő­ver köz­ben, figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a vele szem­ben köz­le­ke­dő moto­rost, aki az elé for­du­ló autó lát­tán azon­nal féke­zett és jobb­ra kor­má­nyo­zott, de az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni. Az ütkö­zést köve­tő­en a motor­ke­rék­pár az olda­lá­ra borult, a moto­ros a jár­dá­ra zuhant és áll­ka­pocs­csont­tö­rést, orr­csont­tö­rést, lapoc­ka­csont­tö­rést, bor­da­tö­rést és agy­ráz­kó­dást szen­ve­dett.

A bal­ese­ti okfo­lya­ma­tot az indí­tot­ta el, hogy a vád­lott átha­ladt a záró­vo­na­lon, vala­mint a szem­ből érke­ző, irányt nem vál­toz­ta­tó jár­mű­nek nem adott elsőbb­sé­get. A bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ben ugyan­ak­kor köz­re­ját­szott az a tény is, hogy az érke­ző moto­ros a meg­en­ge­dett sebes­sé­get átlép­te, emi­att az ütkö­zést elke­rül­ni már nem volt módja.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a gép­ko­csi veze­tő­je ellen, mely­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A cse­lek­ményt tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, a videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: