Főoldal » Hírek » Száguldozva okozott balesetet a vádlott- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki 200 km/órás sebes­ség­gel halad­va szen­ve­dett bal­ese­tet az uta­sa­i­val együtt.

A 20 éves fia­tal 2019. feb­ru­ár 19-én sze­mély­gép­ko­csi­já­val a meg­en­ge­dett 70 km/óra helyett 200 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett Pap­ke­szi felől Bala­to­na­ka­rattya irá­nyá­ba.

A sofőr és a mel­let­te utazó sér­tett hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet, míg a hátul helyet fog­la­ló három utas a biz­ton­sá­gi övek meg­hi­bá­so­dá­sa miatt nem tudta magát beköt­ni.

A ter­helt egy jobb­ra ívelő útka­nyar­ban is mint­egy 150 km/órás sebes­ség­gel haj­tott, ami­kor meg­csú­szott, áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba, majd a sza­lag­kor­lá­tot átsza­kít­va a saját ten­ge­lye körül több­ször meg­pör­dült, végül a tete­jé­re borul­va a bal­ol­da­li víz­el­ve­ze­tő árok­ban állt meg.

A jármű hátsó uta­sai, akik a jármű hibá­ja miatt nem vol­tak beköt­ve, a bal­eset során kire­pül­tek a sze­mély­gép­ko­csi­ból. Mind­hár­man súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, ezen túl egyi­kük sérü­lé­se mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal és súlyos egész­ség­rom­lás­sal, egy másik utas sérü­lé­se pedig súlyos egész­ség­rom­lás­sal járt.

A gép­ko­csi elöl ülő utasa, aki tudta hasz­nál­ni a biz­ton­sá­gi övet, nyolc napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bal­eset oko­zó­já­val szem­ben az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.