Főoldal » Hírek » Számlagyár üzemeltetésével több, mint négy milliárd vagyoni hátrányt okozott a bűnszervezet vezetője – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt az USA-ban elfo­gott férfi és tár­sai ellen.

A vád­irat sze­rint a férfi 2015. év óta fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó, kiter­jedt, nem­zet­kö­zi szin­tű bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre és irá­nyí­tott, amely­nek része volt a több­szin­tű, szám­lá­zá­si lán­co­la­tot alko­tó cég­há­ló­zat. A fik­tív szám­lá­kat közel negy­ven köz­tük két, tata­bá­nyai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fogad­ta be közel húsz cég­től, ezzel az álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gük mér­té­két csök­ken­tet­ték, így a magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­nek össze­sen 4.771.299.000 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak.

Az ÁFA befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jog­ta­la­nul csök­ken­tő cégek részé­re fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szin­tén valót­lan tar­tal­mú alvál­lal­ko­zói szám­lá­kat fogad­tak be. A szám­la­ki­ál­lí­tó cégek ügy­ve­ze­tő­i­nek nagy része szlo­vák, len­gyel, angol állam­pol­gár, akik tény­le­ges ügy­ve­ze­tői tevé­keny­sé­get sosem végez­tek, a cége­ket és azok köny­ve­lé­sét a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je irá­nyí­tot­ta.

Egyes ese­tek­ben a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je a hozzá vissza­ju­tott bűnös pénz egy részét, össze­sen 689.937.000 forin­tot tovább utal­ta a ren­del­ke­zé­se alatt álló bank­szám­lák­ra azért, hogy a pénz bűnös ere­de­tét lep­lez­ze.

A főügyész­ség negy­ven­négy sze­méllyel - köz­tük a bűn­szer­ve­zet tíz tag­já­val - szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség továb­bi tizen­két elkö­ve­tő­vel egyez­sé­get kötött, velük szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek letar­tóz­ta­tá­sá­ról az ügyész­ség az aláb­bi­ak sze­rint adott hírt http://ugyeszseg.hu/letartoztattak-a-milliardos-vagyoni-hatranyt-okozo-bunszervezet-vezetojet/.