Főoldal » Hírek » Szándékosan elgázolta a futóversenyt biztosító közterület-felügyelőt egy férfi Hatvanban – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge mel­lett köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel is vádol­ja azt a fér­fit, aki 2018 őszén szán­dé­ko­san neki­haj­tott egy futó­ver­senyt közterület-felügyelőként biz­to­sí­tó nőnek Hat­van­ban.

Az 54 éves vád­lott 2018. szep­tem­ber 22-én dél­után Hat­van­ban az alko­hol­mér­ge­zés hatá­rán mozgó, igen súlyos fok­ban ittas álla­pot­ban ült be a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba azt köve­tő­en, hogy reg­gel óta ita­lo­zott egy sörö­ző­ben. Ezután a bel­vá­ros irá­nyá­ba indult, ahol éppen futó­ver­seny zaj­lott, ame­lyen több szá­zan vet­tek részt.

A férfi a Ker­tész úton – a tiltó tábla elle­né­re – behaj­tott a futók közé, akik rémül­ten ugrot­tak félre a hátuk mögött fel­buk­ka­nó gép­ko­csi elől. Az út egyik keresz­te­ző­dé­sé­ben állt az egyen­ru­hát és lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt vise­lő sér­tett, aki közterület-felügyelőként biz­to­sí­tot­ta a ver­senyt. Ami­kor a kar­ját fel­emel­ve „állj” jel­zés­sel pró­bál­ta meg­ál­lás­ra bírni a vád­lot­tat, a részeg jár­mű­ve­ze­tő fel­bő­get­te a motort, és az autó­ját több­ször meg­ug­rat­va a nőnek haj­tott, majd a tér­dé­nek ütköz­ve tolni kezd­te őt maga előtt. A sér­tett végül el tudott lépni a kocsi elől, így csu­pán 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett a lábán. Az ittas vád­lott ezt köve­tő­en a ver­senyt meg­za­var­va, a futók között laví­roz­va elhaj­tott a hely­szín­ről.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság a ter­helt­tel szem­ben két és fél év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett három évre tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során kelet­ke­zett bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re.