Főoldal » Egyéb kategória » Származásuk miatt bántalmaztak külföldieket – vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat két fia­tal­lal szem­ben, akik szár­ma­zá­suk miatt bán­tal­maz­tak két arab egye­te­mis­tát.

A sér­tet­tek arab szár­ma­zá­sú, jeme­ni állam­pol­gá­rok, akik Pécsett, illet­ve Sze­ge­den foly­tat­nak egye­te­mi tanul­má­nyo­kat.

2018 augusz­tu­sá­ban Pécsett, az egyik üzlet­köz­pont előtt men­tek el, mely­nek során egy­más­sal arab nyel­ven beszél­tek. Ezt hal­lot­ta a két fia­tal vád­lott is, akik bará­ta­ik­kal az üzlet­ház előtt a pado­kon ültek.

Ekkor egyi­kük a sér­tet­tek felé kia­bált azzal, hogy „mig­rán­sok húz­za­tok haza, taka­rod­ja­tok, Magyar­or­szá­gon magya­rul beszél­je­tek!”.

Ami­kor a sér­tet­tek ezt a beszé­det szá­mon kér­ték a vád­lot­tak­tól, a két elkö­ve­tő szi­dal­maz­ni kezd­te az egye­te­mis­tá­kat, majd utá­nuk men­tek. Mikor utol­ér­ték őket, egyi­kük az egyik sér­tet­tet a mell­ka­sá­nál fogva meg­ra­gad­ta, rán­gat­ni kezd­te, majd a jár­dá­ra lökte. Ezalatt mind­ket­ten folya­ma­to­san szi­dal­maz­ták őket szár­ma­zá­suk miatt. A föld­re esett sér­tett­nek sike­rült fel­áll­nia, majd a hely­szín­ről elsza­ladt. Ezután a két vád­lott a másik kül­föl­di sze­mély felé for­dult, őt is lök­dös­ték, majd acél­be­té­tes bakan­csa­ik­kal több­ször meg­rúg­ták. A bán­tal­ma­zás alatt a két elkö­ve­tő folya­ma­to­san sér­te­get­te a sér­tet­tet szár­ma­zá­sa miatt. Végül neki is sike­rült elme­ne­kül­nie és a vád­lot­tak a sér­tet­te­ket nem tud­ták utol­ér­ni.

A két vád­lott a kül­föl­di diá­ko­kat szár­ma­zá­suk miatt bán­tal­maz­ta, így a cse­lek­mé­nyük a súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te mel­lett a közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.